วันอาทิตย์, มิถุนายน 05, 2559

ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ประชาชนจะมีเงินเดือนๆ ละ 4 หมื่น แต่มีนายพล 5,000 คน เงินเดือนๆ ละ 5 แสน คุณจะเอามั้ย

แจงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีใกล้คลอด รัฐตั้งเป้าคนไทยมีเงินเดือนๆละ4หมื่น


ที่มา มติชนออนไลน์
2 มิ.ย. 59

คกก.แผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เผยกรอบระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างปี 60 ถึง 79 ระบุอยู่ระหว่างเสนอ สนช. เห็นชอบ คาดมีผลบังคับใช้กันยายน 59 ตั้งเป้าประชาชนมีรายได้ 5 แสนบาทต่อปี

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 มิถุนายน ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศกล่าวบรรยายพิเศษหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” แก่คณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ตอนหนึ่งว่า ขณะนี้กรอบระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี 2560 ถึง 2579 อยู่ระหว่างการนำเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ความเห็นชอบและจะมีผลบังคับใช้ช่วงเดือนกันยายน 2559 นี้ และเตรียมส่งต่อการบริหารราชการแผ่นดินให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามโรดแม็พของคสช. ระยะที่ 3 จากนั้นจะจัดตั้งกลไกตามรัฐธรรมนูญขึ้นมาทบทวน รวมทั้งปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติระหว่าง 2560 – 2579

พล.อ.ชูศักดิ์ กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติฯ มีความจำเป็น เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม นายกฯ พูดมาโดยตลอด ว่าสำคัญอย่างไร และร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่บัญญัติเรื่องนี้ไว้ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 6 ด้าน ทั้งด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
พล.อ.ชูศักดิ์กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นการใช้อำนาจของชาติด้วยกลยุทธ์ต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งชาติ โดยยึดถือผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสำคัญที่สุด ถ้ายึดตามนี้ได้ประเทศจะมั่นคงแน่

“เรามองว่าอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูง รายได้ประชาชนต่อหัวจะอยู่ประมาณ 4.5-5 แสนบาทต่อปี ซึ่งเรื่องรายได้ถือเป็นปัจจัยชี้วัดสำคัญว่าประเทศถูกยกระดับสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว” พล.อ.ชูศักดิ์กล่าว

พล.อ.ชูศักดิ์ กล่าวว่า ในมาตรา 162 ของร่างรัฐธรรมนูญ บัญญัติว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลใหม่และการจัดสรรงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติฯ อีกทั้ง หน้าที่ของ ส.ว. ตามร่างรัฐธรรมนูญ 5ปีแรก ยังมีหน้าที่เร่งรัดติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ นอกจากนี้ หากร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติและประกาศบังคับใช้ จะต้องมีกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ภายใน 120 วัน

“ต้องไปทำความเข้าใจต่อ ไม่ใช่ให้นักการเมืองพูดว่ายุทธศาสตร์ชาติไปบังคับเขา ไม่จริงเราไม่ได้ไปบังคับเขา” พล.อ.ชูศักดิ์กล่าว

.....

Credit Atukkit Sawangsuk