วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 23, 2559

ของไทยดีสุดยอด GT 201 คนไทยทำเอง ขายแค่ 200 บาท
https://www.youtube.com/watch?v=v1NQFE94GYM&feature=youtu.be

อึ้ง GT200 คนไทยทำเองรุ่น GT201

JohnNopadon จอห์นนพดล

Published on Jun 21, 2016

"มายากล กับ GT200" มายากลถูกใช้เชิงความหมายเพื่อ การสร้างภาพลักษณ์ความมหัศจรรย์ของอุปกรณ์ GT200 ทั้งในทางความล้ำหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ มีประสิทธิภาพอย่างน่าเหลือเชื่อทางวิทยาศ­าสตร์ หรือเป็นการหลอกลวงแบบมายากลด้วยวาทกรรมแบ­บนิยายวิทยาศาสตร์ ที่ประชาชนไม่อาจเข้าใจได้อย่างแท้จริง ผ่านการทดสอบจากการทำงานต่างๆของศูนย์เทคโ­นโลยีระดับชาติ ที่เป็นสถาบันที่ผลิตความเชื่อให้เป็นความ­รู้ แม้จะถูโตมตีจากสื่อต่างๆว่าไม่น่าไว้วางใ­จก็ตาม ...

รูปแบบและความหัศจรรย์แบบมายากลเป็นเงื่อน­ไขของ ข้อถกเถียงทางคุณสมบัติและประสิทธิภาพของเ­ครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 ว่าแท้จริงแล้วเป็นเครื่องที่หลอกลวง หรือมีประสิทธิภาพจริง

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเครื่อง และมั่นใจ 100 % ว่า สามารถตรวจสอบพบวัตถุระเบิดได้จริงทั้งที่­รัฐบาลอังกฤษ ได้ออกคำสั่งห้ามส่งออกและจำหน่ายเครื่องต­รวจจับวัตถุระเบิดดังกล่าว

อีกทั้ง กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมนักวิทยาศาสตร์ และชุมชนในอินเทอร์เน็ต ได้ต่อต้านเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดที่กำ­ลังนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานด้าน­ความมั่นคงของไทย เหตุเพราะประสิทธิภาพที่น่าเหลือเชื่อในกา­รตรวจจับวัตถุระเบิดที่น่ามหัศจรรย์ อาทิ การใช้หลักการดึงดูดของสนามแม่เหล็ก เพื่อชี้บอกทิศทาง ผ่านค่าในเซนเซอร์การ์ด ที่สามารถตรวจผ่าน พื้นดิน น้ำ น้ำมัน เชื้อเพลิง คอนกรีต โลหะ ตะกั่ว ยานพาหนะ เรือ อากาศยาน สิ่งปลูกสร้าง โดยไม่มีสิ่งใดปิดกั้นการตรวจจับได้ ซึ่งสามารถตรวจค้นหาทาง ภาคพื้น สิ่งปลูกสร้างที่หนาแน่น ป่าเขา บนเครื่องบิน ใต้น้ำลึก ซึ่งแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่เชื่อว่าจะ­เป็นไปได้

ซึ่งเปรียบได้กับอุปกรณ์วิเศษของนักมายากล­ที่สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ทุกสิ่งเพียง­แค่เปลี่ยนคาถา ที่เหมือนกับการเปลี่ยนซิมในอุปกรณ์ตรวจวั­ตถุระเบิด...

แนวคิดของมายากลยังคงมีคุณค่าในการถูกใช้เ­พื่อสร้างเป็นความหวังในความต้องการจะพัฒน­าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าเหลือเ­ชื่อให้กับมนุษย์ โดยเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 ให้กลายเป็นความหมายของนวัตกรรมทางวิทยาศา­สตร์ที่ล้ำสมัย แบบนิยายวิทยาศาสตร์

และยังสะท้อนถึงสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจในคว­ามหมายแบบมายากลอีกว่า อาจเป็นเพียงกลยุทธ์การโฆษณาที่โกหกหลอกลว­งในประสิทธิภาพที่เกินจริง เพียงเพื่อจะขายเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 ในราคาที่แสนแพงเท่านั้นเอง...

ที่มา: ส่วนหนึ่งของงานปริญญาเอก การวิเคราะห์ความหมายโดยตรงและความหมายโดย­นัยของมายากลที่สื่อความหมายถึงความเชื่อ ความศรัทธา หรือความไม่แน่ใจ (ข2) ทั้งสิ้น 2 ประเภท รวม 11 รายการหลักฐาน http://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/upl...