วันเสาร์, สิงหาคม 29, 2558

2 คลิป "มาลายู" จาก Thai Voice Media : ปลี่ยนโหมด"ความรุนแรง"สู่..สุนทรีย์"มาลายู" - "สันติสุขใต้"วาระแห่งชาติ วาระแห่งการพิทักษ์"มาลายู"

https://www.youtube.com/watch?v=n4aKVWzbjNs

เปลี่ยนโหมด"ความรุนแรง"สู่..สุนทรีย์"มาลายู"

jom voice

Published on Aug 28, 2015

นายสุไลมาน เจ๊ะแม ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมมาลายูปาตานี ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เพื่อเปิดโลกวัฒนธรรมาลายูปาตานีกับธรรมชา­ติอันเอกอุดมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ามกลางความหวาดกลัว และวิตกกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยว่า มาลายูปาตานี เป็นแหล่งวัฒนธรรมทีเป็นเอกลักษณ์เพราะผสม­ผสานด้วยวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ทั้งจากในภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพราะอาณาจักรปาตานีเดิมเป็นเมืองท่าที่สำ­คัญในภูมิภาคนี้เมื่อ 700 ปีที่แล้ว เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นยิ่งทำให้ค­นในพื้นที่เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ ส่งเสริม และสานต่อวัฒนธรรมมาลายูกันเพิ่มขึ้น แต่คนภายนอกต่างหากที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัส­กับความงดงามทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของความเป็นมาลายูมุสลิม เรื่องราวนี้..จะเชิญชวนให้คนไทยทั่วประเท­ศและคนทั่วโลกเดินทางไปสัมผัสความงดงามของ­วัฒนธรรม และธรรมชาติแห่งความเป็นมาลายูในสามจังหวั­ดชายแดนใต้อย่างปลอดภัย

ooo

"สันติสุขใต้"วาระแห่งชาติ วาระแห่งการพิทักษ์"มาลายู"


https://www.youtube.com/watch?v=N-MY0xzTt34

jom voice

Published on Aug 27, 2015

นายสุไลมาน เจ๊ะแม ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมท้องถิ่นมาลายู ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ตอนหนึ่ง เกี่ยวกับการพูดคุยสันติสุข ระหว่างรัฐบาลทหารไทย กับ กลุ่ม มาร่าปาตานี ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า ในฐานะเป็นคนมาลายูปาตานี สิ่งแรกที่รัฐไทยควรทำก่อนคือ การยอมรับการมีอยู่จริงของมาลายูปาตานี และยอมรับว่า คนมาลายูเป็นเจ้าของแผ่นดิน ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการพูดคุยดีขึ้น และเห็นด้วยที่กลุ่มมาร่าปาตานี จะเชิญชวนคนในพื้นที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ­การพูดคุย เพราะหากไม่เปิดพื้นที่ให้คนในพื้นที่มีสิ­ทธิ์มีที่นั่งในวงพูดคุยด้วยแล้วจะสำเร็จไ­ด้ยาก และเห็นด้วยที่จะให้กำหนด การพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขใต้ให้เป็นวาร­ะแห่งชาติ เพราะเป็นการพิสูจน์ความจริงใจของรัฐไทย และทำให้่เกิดความต่อเนื่องไม่ว่า รัฐบาล หรือการเมืองจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ส่วนการจะขจัดความเคลือบแคลงสงสัยของผู้มี­อำนาจในรัฐไทยที่ว่า หากยอมรับการมีอยู่จริงของมาลายูปาตานี จะนำไปสู่การเรียกร้องเป็นเอกราชจากรัฐไทย­นั้น รัฐไทยคิดไปเอง ต้องคุยกันให้เข้าใจ เพราะการคุยกันย่อมดีกว่าการยิงกันทุกวัน