วันอาทิตย์, กรกฎาคม 27, 2557

คณะท่านผู้นำทำจริง และว่าด้วย Thesis กับ Exhibit


๑. มาตรา ๔๔ บัญญัติไว้ตอนหนึ่ง "ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจสั่งการ ระงับยับยั้ง หรือกระทำการใดๆ ได้"

ครั้นน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางออกนอกราชอาณาจักร คณะท่านผู้นำก็ส่ง Pol Col Wathanyu Witthayapalothai, who is accompanying Ms Yingluck on the trip, to compile information about the former prime minister throughout her travels.

http://www.bangkokpost.com/news/politics/422547/military-monitors-yingluck


๒. เมื่อกระทรวงศึกษาธิการของคณะท่านผู้นำเห็นชอบระเบียบจัดทำสมุด 'พาสปอร์ตความดี' ก็มีคอลัมนิสต์คมคำท่านหนึ่งสาธยายให้เห็นผลที่ได้อย่างจะใจว่า For moral points, I’m ready to give up any idea — to denounce my inner life, to let my prejudices run deep and my intelligence run low in order to live in a happy stupor forever.

http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/422533/a-passport-to-happiness-is-all-you-need