วันพุธ, กรกฎาคม 23, 2557

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญชั่วคราวของปี2549 กับปี2557 + บทวิจารณ์ทันควันจากโซเชียลมีเดีย

ภาพจาก กรุงเทพธุรกิจ
โซเชียลมีเดียวิจารณ์ทันควันรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของคสช.ได้รับความสนใจจากคนเสพข่าวสารในโลกซียลมีเดียไม่น้อยทีเดียว มีผู้เข้าไปอ่านหรือโหลดตัวเอกสารรัฐธรรมนูญกันอย่างคึกคัก และไม่นานนักหลังจากที่มีการเผยแพร่เนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมา ก็มีผู้ใช้เฟสบุ๊กหลายคนสรุปและให้ความเห็นในเรื่องเนื้อหากันออกมาหลากหลายอย่างน่าสนใจพอจะสรุปได้คร่าวๆสองสามประการ

ผู้ใช้เฟสบุ๊กรายหนึ่งสรุปว่า ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ จะมีการตั้งสภานิติบัญญัติมีสมาชิก 220 คนทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภาควบคู่กันไป มีอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและออกกฎหมาย ผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆในช่วงสามปีก่อนหน้านั้น ส่วนคณะรัฐมนตรีต้องไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในช่วงสามปีก่อนหน้าเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีการตั้งสภาปฏิรูปที่มีสมาชิก 250 คน สภาปฏิรูปจะเป็นผู้เสนอแนวทางในการปฏิรูปต่อกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งจะมีกรรมการ 36 คน ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน โดยนับจากที่สภาปฏิรูปสรุปผลการทำงาน

จุดสำคัญอีกประการของรัฐธรรนูญก็คือ มีการนิรโทษกรรมคสช.และผู้ได้รับคำสั่งจากคสช.ทั้งย้อนหลังและล่วงหน้า

ผู้ใช้เฟสบุ๊กอีกรายซึ่งเป็นนักกฎหมาย นำเสนอความเห็นต่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า

“พบว่ามีนวัตกรรมทางกฎหมายใหม่ๆ บางอย่างเกิดขึ้น” พร้อมกับยกตัวอย่างว่า ประการแรก นี่เป็นครั้งแรกที่มีการบังคับให้ประชาชนยอมรับกลุ่มบุคคลที่มาจากการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทน ทั้งนี้ตามมาตรา 11

ถัดมามาตรา 35 มีการจัดตั้งกลไกต่างๆหลายอย่างเพื่อให้มาปราบการทุจริตคอรัปชั่น พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองสร้างนโยบายที่เรียกกันว่าประชานิยม ในมาตรา 34 มีข้อกำหนดที่ทำให้เห็นได้ว่า การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะออกมาใช้แทนกันนั้น อาจจะเป็นกระบวนการที่กินเวลายาวนานอย่างยิ่งเพราะระบุว่า

“ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา 34 ให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันสิ้นสุดลง และให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง” ซึ่งผู้เขียนวิจารณ์ว่าอาจจะทำให้เราได้เห็นการยกร่างรัฐธรรมนูญแบบวนเวียนไม่รู้จบ

มาตราที่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดอีกมาตราหนึ่งก็คือมาตรา 44 เพราะให้อำนาจคสช.ไว้สูงมากและหลายคนใช้คำว่ามากยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญ เพราะข้อกำหนดที่ว่า

"หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทำการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งหรือการกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด”
...

คอมเมนท์จาก ใบตองแห้ง ประชาไท

ประเด็นสำคัญอยู่ที่มาตรา 44

"...หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทำการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำรวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งหรือการกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด"

ซึ่งแปลว่า คสช.มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญ

Phuttipong Ponganekgul บอกว่านี่แทบจะก๊อปปี้มาจากจอมพลสฤษดิ์

ประเด็นรองลงมาที่ตลกมากๆ คือยังมีศาลรัฐธรรมนูญ แต่ไม่สามารถแตะต้องอำนาจ คสช.ตามมาตรา 44 ขณะที่องค์กรอิสระยังมีครบ

มาตรา 37 ไม่มีลงประชามติ

มาตรา 38 ถ้าสภาปฏิรูปไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ให้สภาและกรรมาธิการยกร่างฯ สิ้นสุดลง แล้วตั้งใหม่ แปลว่าอาจยกร่างกัน 3 รอบก็ได้ น่าสงสารท่านประยุทธ์ จะไม่ได้เกษียณอายุ ต้องเป็นหัวหน้า คสช.ไป 2-3-4-5 ปี

มาตรา 39 ถ้าทำรัฐธรรมนูญเสร็จ สภาปฏิรูป กรรมาธิการยกร่าง ยังได้กินเงินเดือนต่อไป ยังมีเก้าอี้ในรัฐธรรมนูญใหม่ (กำหนดเอง)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
...
เกร็ดเล็กๆ

วิษณุ เครืองาม เขียนไว้ในหนังสือ "กฎหมายรัฐธรรมนูญ" ซึ่งคณะนิติศาสตร์แทบทุกมหาลัยใช้สอนนักศึกษาวิชากฎหมายมาเกือบ 30 ปี ว่า

ถ้าผู้ร่างต้องการให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรจะใช้คำว่า “รัฐธรรมนูญ” แต่ถ้าจะใช้เป็นฉบับชั่วคราวจะเรียกว่า “ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน”

แต่ครั้งนี้วิษณุร่างมากับมือ กลับใช้คำว่า "รัฐธรรมนูญชั่วคราว"

แกคงจะอ้างว่าปี 49 ก็ใช้คำว่า "รัฐธรรมนูญชั่วคราว" เหมือนกัน (ก่อนหน้านั้นมีแต่รัฐประหาร 2490 ฉบับ "ใต้ตุ่ม" ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราว) ถ้อยคำไม่สำคัญ แต่เพราะฉะนั้นก็ควรเลิกใช้หนังสือ "กฎหมายรัฐธรรมนูญ" เป็นตำราสอนเด็กได้แล้ว

เกร็ดฮาๆ

เรายังมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

"มาตรา 4 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้"

แต่อยู่ใต้มาตรา 44 นะคือ คสช.ยังมีอำนาจห้ามชู 3 นิ้ว ห้ามอ่าน 1984 ห้ามกินแซนด์วิช ห้ามผัดกระเพรา และเรียกตัวไป “ปรับทัศนคติ” ได้ทุกเมื่อ
...

มาตรา ๒๐ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี
(๓) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาหรือตุลาการ อัยการ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แปลว่าไร แปลว่าไม่ห้ามข้าราชการประจำ

มาตรา 8 สนช.ก็ไม่ห้ามข้าราชการประจำ มาตรา 29 สภาปฏิรูป ก็ไม่ห้ามข้าราชการประจำ แล้วยังไปเขียนไว้ในมาตรา 41 ว่าไม่ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายใดที่กำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาใช้บังคับ

ไชโย ฟ้าสีเขียวผ่องอำไพรัฐราชการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
...

"มาตรา ๔๗ บรรดาประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศหรือสั่งในระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนี้...."

มาตรา ๔๗, ๔๘ การนิรโทษและรับรองอำนาจของคณะรัฐประหารก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว เป็นเรื่อง "ปกติ" ของรัฐธรรมนูญรัฐประหาร

แต่ครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งคือ มีรัฐธรรมนูญไว้ก่อน ยังไม่มีรัฐบาล คสช.ทำหน้าที่รัฐบาลและสภาไปพลางๆ ตามมาตรา ๔๓ แล้วก็มาเขียนมาตรา ๔๗ อย่างที่เห็นซึ่งแปลว่า ไม่ใช่มีรัฐธรรมนูญแล้ว คสช.จะหยุดออกประกาศ คำสั่ง ปล่อยให้ท่านทั้งหลายดูละครหลังข่าวกัน คสช.จะยังออกประกาศ คำสั่ง ไปจนกว่าจะมี สนช.และมี ครม.ฉะนั้น ไม่ต้องตกใจ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน ค่ำๆ พรุ่งนี้ มะรืนนี้ คสช.อยากออกประกาศ คำสั่ง ท่านก็ยังจะออกตามปกติ
...

"มาตรา ๔๗ บรรดาประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศหรือสั่งในระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนี้...."

มาตรา ๔๗, ๔๘ การนิรโทษและรับรองอำนาจของคณะรัฐประหารก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว เป็นเรื่อง "ปกติ" ของรัฐธรรมนูญรัฐประหาร

แต่ครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งคือ มีรัฐธรรมนูญไว้ก่อน ยังไม่มีรัฐบาล คสช.ทำหน้าที่รัฐบาลและสภาไปพลางๆ ตามมาตรา ๔๓ แล้วก็มาเขียนมาตรา ๔๗ อย่างที่เห็นซึ่งแปลว่า ไม่ใช่มีรัฐธรรมนูญแล้ว คสช.จะหยุดออกประกาศ คำสั่ง ปล่อยให้ท่านทั้งหลายดูละครหลังข่าวกัน คสช.จะยังออกประกาศ คำสั่ง ไปจนกว่าจะมี สนช.และมี ครม.ฉะนั้น ไม่ต้องตกใจ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน ค่ำๆ พรุ่งนี้ มะรืนนี้ คสช.อยากออกประกาศ คำสั่ง ท่านก็ยังจะออกตามปกติ
ooo

คอมเมนท์จากท่านอื่น...

ก็ไหนบอกว่าการรัฐประหารเพื่อประชาธิปไตรสงสัยต้องบรรยัติคำว่าประชาธิปไตรใหม่แลัว

If this is not fascist, I do not know what is.

ฉันอยากเลือกนายกเอง
จะดีจะชั่วประชนจัดการได้
ล้มลุกคลุกคลานแต่มันคือการเรียนรู้ประชาธิปไตย...

ก็มันไม่ได้เป็นรัฐธรรมที่มาจากประชาชน

อยุ่ในกะลาเเลนต่อไป

ลองเอาปืนที่จ่อหัวประชาชาชนออกสิ แล้วประยุทธจะได้รู้ว่า ความนิยมชมชอบและศรัธาที่จอมปลอมนั้นมันจะมีมากน้อยแค่ไหน จะไดัรู้ความจริงกันซักที

เข้าใกล้ประเทศแม่แบบ เกาหลีเหนือเข้าไปทุกที

เกิดมาเป็นประชาชน ต้องอดทน ไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆ

สงสารคนจนจัง...

อยากจะบ้า

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เกาหลีเหนือ อิอิ^^

อำนาจ เบ็ดเสร็จทุกอย่าง แล้วประชาชนเราจะมีสิทธิมีเสียงอะไรบ้าง

ถูกใจสลิ่ม

ยิ่งกว่าเผด็จการเขียนรัฐธรรมนูญให้อำนาจต้นเองแบบล้นฟ้าอยู่เหนือกฏหมาย

เรื่องปกติ เป็นผม ผมก็ทำ

ไม่ปล่อยมือให้เป็นประชาธิปไตยแน่นอนครับ

ถึงแก่กรรม?

นี่เราจะคบได้เฉพาะพม่ากะเกาหลีเกนือใช่มั้ยคะ

มันน่ารำคาญ คิดว่าถ้าอย่างนี้ไม่ต้องทำเป็นเขียนรัฐธรรมนูญอะไรให้มากความ อยากจะมีระบบอะไรก็ยืดอกบอกมาเลย ผู้มีอำนาจก็เกรงความวุ่นวายที่จะตามมาภายหลัง แต่ที่เห็นและคาดเดาคิดว่ายุ่งแน่ๆ

ต้องการความยุติธรรม มันอยู่ที่ใหน ทำอย่างไรถึงจะได้มันมา

อ่านแล้วเหนือย..ชิบ..

สูงสุดไว้ เดี๋ยวประชาธิปไตย ไม่สมบูรณ์ ศูนย์ O 

ใส่เกียร์ถอยหลัง เหยียบคันเร่งมิด ปล่อยคลัตช์ พุ่งตรงลงคลอง...

เตรียมทำใจได้เลย...ประเทศไทย กำลังจะล้าหลังประเทศเพื่อนบ้าน ไปอีกอย่างน้อย 40 ปี

จะเขียนทำแป๊ะไรวะ ในเมื่อ คสช ยังมีอำนาจเต็มทุกอย่างในรัฐธรรมนูญฉบับปัญญาอ่อนนี้ ปีนี้ปี 2014 นะคับ ประชาชนไม่ได้รับประทานหญ้านะทั่น