วันพุธ, กรกฎาคม 23, 2557

วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ : ว่าด้วย สิ่งที่จะเรียกกันว่า "ธรรมนูญการปกครอง" (ชั่วคราว)

โปรดเกล้าฯ แล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
ภาพจาก ข่าวสดออนไลน์

ที่มา FB วีรพัฒน์ ปริยวงศ์

13 hours ago:
สิ่งที่จะเรียกกันว่า "ธรรมนูญการปกครอง" (ชั่วคราว) จะมีเนื้อหา หน้าตาเป็นอย่างไร ? เราอาจลองย้อนกลับไปดู "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549" ที่ตามมาหลังการรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 สมัยผู้ก่อการรัฐประหาร ที่นำโดย พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ในเวลานั้น เอกสารดังกล่าว มีเนื้อหาบางส่วน ดังนี้

1. ก่อตั้งคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมัชชาแห่งชาติ และสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยที่ทั้งหมดล้วนไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

2. รับรองสถานะผู้ก่อการรัฐประหาร ให้ยังคงมีอำนาจต่อไป อาทิ

2.1 ให้หัวหน้าผู้ก่อการรัฐประหารเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและการให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ตลอดจนการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมถึงการแต่งต้ังประธานและรองประธานของสภาทั้งสอง
2.2 ให้บรรดาประกาศและคำสั่งที่ผ่านมาของผู้ก่อการรัฐประหาร ไม่ว่าจะเป็นผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปและให้ถือว่าประกาศหรือคำสั่ง ตลอดจนการปฏิบัติตามนั้นชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
2.3 ให้ผู้ก่อการรัฐประหารสามารถประชุมร่วมกันกับคณะรัฐมนตรี เพื่อร่วมพิจารณาและแก้ไขปัญหาใดๆ ตามที่เห็นสมควร
2.4 ให้บรรดาการกระทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำเนื่องในการรัฐประหาร พ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง (นิรโทษกรรม)

3. มีการกำหนดกระบวนการขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญ (ถาวร) ฉบับใหม่
โดยให้มีการทำประชามติรับรองโดยประชาชน แต่หากประชาชนลงมติไม่ยอมรับ ก็ให้ผู้ก่อการรัฐประหารนำรัฐธรรมนูญฉบับใดในอดีตมาปรับปรุง และดำเนินการเพื่อประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญต่อไป

[ซึ่งในที่สุด ประชาชนข้างมากที่มาออกเสียงก็ได้ลงมติยอมรับ รัฐธรรมนูญฯ 2550

แต่ประชาชนเสียงข้างมากก็ได้เลือกตั้งรัฐบาลที่สัญญาจะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแต่ยังไม่ทันได้แก้ ก็เกิดการรัฐประหาร 2557 เสียก่อน] --- ที่กล่าวมา คือกรณีหลังการรัฐประหารปี 2549 มาครั้งนี้ การรัฐประหารปี 2557 จะเป็นอย่างไร ? ประเทศชาติ จะไปทางไหน ? ประวัติศาสตร์ จะซ้ำรอยหรือไม่ ? โปรดติดตาม.

"รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549"

http://app-thca.krisdika.go.th/Naturesig/CheckSig?whichLaw=law1&folderName=%C306&lawPath=%C306-10-2549-a0001

....

9 hours ago:
มาตรา 35 คือมาตราที่น่ากังวลที่สุดในสิ่งที่เรียกว่า "รัฐธรรมนูญ" ชั่วคราว ฉบับล่าสุด

เพราะนี่คือการ "ตั้งธง" ให้รัฐธรรมนูญฉบับต่อไป ประหนึ่งกำหนดเจตจำนงแทนประชาชนไว้แล้ว

กล่าวให้ถึงที่สุดก็คือ รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับนี้ ชื่อบอกว่า "ชั่วคราว" ดูเผินๆ เหมือนแค่ปีกว่า

แต่เอาเข้าจริงๆ อาจหยั่งรากลึกไปอีกนานหลายปี.
...

(Link  "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557") http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
....

8 hours ago:
ถ้อยคำน่าสนใจ ที่ปรากฏในคำปรารภของสิ่งที่เรียกกันว่า รัฐธรรมนูญ ฉบับล่าสุด นั้น คือส่วนที่บอกว่าการรัฐประหารนั้นจำเป็น เพื่อควบคุมสถานการณ์ และดีกว่าปล่อยบ้านเมืองให้แปรเปลี่ยนไปตาม "ยถากรรม"

อ่านแล้วทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่อง The Jurassic Park

และวลีอำมตะ

"Life finds a way"

(And so will Thai democracy)

---

เด็กเดินเป็นได้เพราะเคยหกล้มฉันใด ประชาชนจะปกครองตนเองได้ ย่อมต้องเรียนรู้และยอมรับความผิดพลาดของตนเองฉันนั้น.

....

7 hours ago:
ขอส่งไอติมแม็กนั่มรสพิเศษ มีวางขาย ณ ห้างนี้ที่เดียว เพื่อให้เข้าบรรยากาศกับสิ่งที่เรียกว่า รัฐธรรมนูญ ซึ่งหาไม่ได้ที่อื่นใดในโลก...นอกจากประเทศไทย