วันศุกร์, กรกฎาคม 18, 2557

Econ 101 : สั่งลดVAT เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย...ขรรมมมมกรามแตก


กุขรรมมมมกรามแตก สั่งลดVAT เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น

มะเร็งแดกสมอง ควายล้วนๆไม่มีวัวปน ไอ่สัสเมิงมาขายของแบบกุนี่ม
ตลาดแม่งเงียบเหี้ยๆ ต่อให้เมิงลดVATลงมาเหลือ0 มันก็กระตุ้นอะไรไม่ได้

ภาวะในตอนนี้คือคนไทยไม่กล้าใช่จ่าย เพราะไม่มั่นใจในพวกเมิง
ความมักมากของพวกเมิงทำให้คนไม่กล้าควักเงิน และสมองของพวกเมิง กำลังทำให้คนไทยพังทั้งระบบ

เมิงต้องอัดเงินลงมาในระบบ ลงมาให้ถึงจริงๆเพื่อกระตุ้นภาวะการใช้จ่าย

การสั่งซื้อเสื้อวินมาแจกแสนตัว ซื้อชุดทหารวันเดียว50ล้าน
ซื้อเวอร์ซีสคันละ3แสนในราคาล้านสี่
มันไม่เรียกว่าอัดเม็ดเงินแบบที่พวกเมิงเข้าใจหรอก

ไอ่แบบนั้นเค้าเรียกว่าโครตโกงมหาแดก อิสัส!!!

ปัญญาอ่อนเหี้ยๆ คนกระจอกอย่างกุยังมองออกเลย ค..รัวๆ

...

เนื้อหาข่าว...

"คสช." ต่ออายุ "แวต" 7 เปอร์เซ็นไปอีก 1 ปี - หลัง 1 ต.ค. 2558 ปรับเพิ่มเป็น 10 เปอร์เซ็นต์

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 17 ก.ค. คสช.ออกประกาศ ฉบับที่ 92/2557 เรื่องการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) โดยที่คสช.เห็นสมควรลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อผลักดันกระตุ้นกลไกภาษี กระตุ้นการใช้จ่าย จึงให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังนี้ 1.ให้ยกเลิกพ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฏากร 2.ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 ให้คงจัดเก็บในอัตราดังนี้ ร้อยละ 6.3 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ การนำเข้าทุกกรณี ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ต.ค.57-30 ก.ย.58

3.ร้อยละ 9 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ การนำเข้าทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558 เป็นต้นไป 4.ให้ประกาศของคสช.ฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 5.ให้รมว.คลัง รักษาการตามประกาศของคสช.ฉบับนี้ 6.ประกาศคสช.ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ต.ค.2557 เป็นต้นไป

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยต่อ "ข่าวสด" ว่า การประกาศลดภาษีของคสช.ดังกล่าว มีผลทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่ม(แวต)อยู่ที่ 7 % อีก 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2557 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2558 ซึ่งการประกาศระบุว่า 6.3 % เนื่องจากต้องรวมภาษีของท้องถิ่นอีก 0.7 % จากนั้นหลังวันที่ 1 ต.ค.2558 จะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9 % และต้องรวมภาษีของท้องถิ่นอีก 1 % ทำให้ประชาชนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10 % อย่างไรก็ตาม แวตมีการต่ออายุมาแล้วหลายครั้ง ครั้งละประมาณ 2 ปี แต่ครั้งนี้เสนอให้ต่ออายุเพียง 1 ปี เนื่องจากต้องรอให้รัฐบาลใหม่มาตัดสิน

รายงานข่าวจากกรมสรรพากร อธิบายเพิ่มเติมว่า จากประกาศคสช.เมื่อเวลา 20.39 น. ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นร้อยละ 6.3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 นั้น ประกาศฉบับนี้ยังไม่รวมหน้าที่กรมสรรพากรในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนราชการส่วนท้องถิ่นในอัตรา 1 ใน 9 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บ ( 1/9 ของ 6.3 เปอร์เซ็นต์) ดังนั้น กรมสรรพากรต้องจัดเก็บในอัตราร้อย 6.3 บวก 0.7 รวมเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นร้อยละ 7.0 เท่าเดิม

ส่วนคำว่า "ร้อยละ 9 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป"นั้น หมายความว่า ถ้าในปี2558 ยังไม่มีการประกาศลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่อ จะกลับมาเป็นอัตราร้อยละ 9 บวกภาษีท้องถื่นอีกร้อยละ 1 เท่ากับเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 10

สำหรับคำสั่งฉบับเต็ม มีดังนี้

คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกประกาศฉบับที่ 92/2557 

เรื่องการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคสช.เห็นสมควรลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค บริโภค อันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเเละมั่นคง จึงให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฏากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่549พ.ศ.2555

2.ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และให้คงอัตราการเก็บดังนี้

(1)ร้อยละ 6.3 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

(2) ร้อยละ 9 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

3.ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา80แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 30 พ.ศ.2534

4.ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้

5.ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ.2557 เป็นต้นไป