วันจันทร์, สิงหาคม 06, 2561

ที่มาของคำว่า "ดีแต่พูด"

สติมา ปัญญาเกิดค่ะ พูดมากก็โง่มาก ใครกล่าวไว้ไม่รู้แต่มันใช่มาก

มิตรคนไหนพูดไม่รู้