วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 05, 2561

เปิดหลักเกณฑ์ขอพระราชทานเครื่องราชฯลูกเสือใหม่ - หาทุนสนับสนุน1ล. รับเหรียญสดุดีชั้นที่ 1 - สำนักข่าวอิศรา"...หากเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 พ.ศ.2531 จะพบว่ามีรายละเอียดที่รัดกุมและรอบคอบมากขึ้น ขณะที่การขอพระราชทานเหรียญชั้นที่ 1 ในร่างประกาศใหม่ เปิดโอกาสให้ บุคคลเป็นเจ้าของโครงการหรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการในการหาทุนสนับสนุนกิจการลูกเสือ อาจจะเป็นโครงการเดียวหรือหลายโครงการ รวมกันวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท หรือ ดำรงตำแหน่งกรรมการลูกเสือโลกหรือกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ เป็นผู้ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะลูกเสือไทยกับคณะลูกเสือต่างประเทศ หรือมีส่วนในการต้อนรับหรือรับรองคณะลูกเสือต่างประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมลูกเสือจนได้รับรางวัลจากสำนักงานลูกเสือโลกหรือสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ได้รับการพิจารณา เพิ่มเติมขึ้นมาจากร่างเดิมด้วย..."

อ่านรายละเอียดที่...