วันอังคาร, กรกฎาคม 31, 2561

คนที่ชื่นชมตัวเองว่าเป็นดี คนเก่ง บอกว่า ปชช นิยมอยากให้เป็นนายก ทำไมต้องใช้รถหรูกันกระสุนราคาสูงลิ่ว...
คนที่ชื่นชมตัวเองว่าเป็นดี คนเก่ง บอกว่า ปชช นิยมอยากให้เป็นนายก
ทำไมต้องใช้รถหรูกันกระสุนราคาสูงลิ่ว…นี่คือทหารที่ไม่เคยสู่สนามรบ กลัวตายขนาดหนัก
มิตรสหายท่านหนึ่ง

คนโบราณเขาว่า
กลองที่ดังเองโดยไม่มีคนตี
กลองจัญรัญ
มิตรสหายอีกท่านหนึ่ง

..


บริหารประเทศ เหมือนธุรกิจส่วนตัว? คสช.ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ มีหัวหน้า คสช. เป็นประธาน
...

เหตุเพราะรัฐบาลมีเจตจำนงอย่างแรงกล้าที่จะส่งเสริมการค้าและสนับสนุนให้มีการลงทุนเพิ่ม การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) จึงได้ถือกำเนิดขึ้น โดยวันที่ 19 มิถุนายน 2557 คสช. จึงออกคำสั่ง คสช. ที่ 72/2557

ซึ่งกำหนดสาระสำคัญไว้ว่า ให้หัวหน้า คสช. หรือรองหัวหน้า คสช. ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ซึ่งมีอำนาจโดยตรงในการพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงร่างแผนแม่บทในโครงการต่างๆ

ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถใช้อำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานได้ตามสมควร อีกทั้งยังให้สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) อำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่คณะกรรมการนโยบายฯ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเฉพาะกิจ ที่ได้ดำเนินโครงการต่างๆ

ต่อมาวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 หัวหน้า คสช.ยังได้ออกประกาศเพิ่มอีกฉบับคือ คำสั่ง คสช. ที่ 109/57 ว่าด้วยเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยคำสั่งฉบับนี้ได้ประกาศให้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคสช. และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ดำรงตำแหน่งกรรมการ และพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ดำรงตำแหน่งกรรมการ

...
http://library2.parliament.go.th/…/co…/ncpo-order72-2557.pdf
http://library2.parliament.go.th/…/c…/ncpo-order109-2557.pdf