วันศุกร์, มิถุนายน 10, 2559

รัฐธรรมนูญฉบับร่างนี้ ตัดสิทธิทางสาธารณสุข จริงหรือ!?

รัฐธรรมนูญฉบับร่างนี้ "ต้องเป็นผู้ยากไร้" ก่อน ครับ ถึงจะรับสิทธิดังกล่าว ก็คือรัฐจะพิจาราณาเป็นรายบุคคลไป (กำกวม) คำว่ายากไร้ ย่อมมีสิทธิ์ทุกคน แต่มันไม่ใช่สิทธิของคนไทยทุกคนที่จะได้รับอย่างเช่น 30 บาท
รักษาทุกโรคนี่ครับ

"มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ

บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ"

แต่"สิทธิของประชาชนกลายไปเป็นหน้าที่ของรัฐบาล" ไปแล้ว?!!!!!!

.....


อาณาจักรไบกอน Returns แค่คำว่าบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับ มันก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ทุกคน คนมีบ้าน มีรถ มีรายได้ มีเงินเดือน อดสิครับ บัตรทองก็จะไม่มี มีแต่บัตรอนาถา
.....