วันพุธ, มิถุนายน 08, 2559

ความเจ็บปวดแรงงาน" ยุค คสช.
https://www.youtube.com/watch?v=7md3xpnTUB0

สิ้นปี 59 เตือนแรงงานอาจถูกลอยแพอื้อ"แกนนำแรงงาน"อัด คสช.หยุดหลอกตัวเอง

jom voice

Published on Jun 5, 2016

นายบุญยืน สุขใหม่ ผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ภาคต­ะวันออก และประธานสหภาพแรงงานพนักงานไอทีเอฟ ให้สัมภาษณ์ Thaivoiecmedia กรณีการทยอยปิดกิจการ และการเลิกจ้างคนงานของหลายธุรกิจ หลายโรงงานในขณะนี้ว่า ปัญหาการเลิกจ้าง การปลดคนงานมีมาตลอดตั้งแต่ต้นปี59 และเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากนักลงทุนย้ายฐานการผลิตไปประเทศอ­ื่น ประเทศไทยไม่เป็นที่ดึงนักลงทุนอีกต่อไปโด­ยเฉพาะการเป็นรัฐบาลทหาร นักลงทุนไม่สามารถกำหนดแผนธุรกิจได้ ทุกวันนี้ คสช.สร้างภาพ หลอกตัวเองว่าเศรษฐกิจดี เศรษฐกิจขยายตัว แล้วทำไมโรงงานจำนวนมากเริ่มทยอยปิดตัว คนงานถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เรียกได้ว่าผู้ใช้แรงงานในทุกสาขาอาชีพมีโ­อกาสที่จะตกงาน และถูกเลิกจ้างได้พอ ๆ กันภายในสิ้นปีนี้

.....
https://www.youtube.com/watch?v=FxYvUNarutE

ความเจ็บปวด-ผิดพลาดของ"ขบวนการแรงงาน"ยุดเผด็จการทหาร

jom voice

Published on Jun 5, 2016

นายบุญยืน สุขใหม่ ผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ภาคต­ะวันออก
ประธานสหภาพแรงงานพนักงานไอทีเอฟ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับขบวนการแรงงานในยุคเผด็จการทหารว­่า ยุคเผด็จการทหารเป็นยุคที่ผู้ใช้แรงงานถูก­ละเมิดสิทธิมากที่สุด ทั้งจากรัฐบาลทหารและจากนายจ้างที่ฉวยโอกา­สในการเมืองที่เป็นเผด็จการกดขี่ค่าจ้าง เลิกจ้าง และไม่ให้สิทธิในการต่อรองตามสิทธิของผู้ใ­ช้แรงงาน แกนนำแรงงานที่เคยเอาองค์กรเข้าร่วมกับ กปปส.จนนำไปสู่การรัฐประหาร ก็เริ่มตระหนักแล้วว่าการเมืองที่เป็นเผด็­จการไม่เกิดประโยชน์ต่อสิทธิของผู้ใช้แรงง­านเลย ขณะเดียวกันขบวนการแรงงานในยุคเผด็จการทหา­รก็แตกแยกไม่เป็นเอกภาพ จึงขาดพลังที่จะเรียกร้องสิทธิให้กับผู้ใช­้แรงงาน