วันศุกร์, เมษายน 08, 2559

คนรุ่นใหม่"ไม่รับ"ร่างรธน.เชื่อคือระเบิดเวลาในอนาคต ผิดหวังคนแก่บริหารประเทศ"ครอบงำ เห็นแก่ตัว ใจแคบ อคติ"
https://www.youtube.com/watch?v=9tNdUDlYY-I&feature=share

คนรุ่นใหม่"ไม่รับ"ร่างรธน.เชื่อคือระเบิดเวลาในอนาคต

jom voice

Published on Apr 7, 2016

นายสุกฤษฎ์ เพียรสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในนักศึกษาที่ชูป้ายประท้วง นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่ปาฐกถาพิเศษ เรื่องกรอบและแนวคิดในการร่างรัฐธรรมนูญ ที่สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia เกี่ยวกับการเหตุผลที่ไม่ยอมรับร่างรัฐธรร­มนูญของนายมีชัยว่า เพราะจะทำให้ประเทศย้อนหลังไปอีก 50 ปี และร่างรัฐธรรมนูญหากบังคับไปแล้วจะก่อให้­เกิดวิกฤติกับประเทศมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็น­ภาระของพวกตนและน้อง ๆ เยาวชนของประเทศในอนาคต เพราะเจตนาของผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ทำ­เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่เพื่อพวกพ้องของตั­วเองทั้งนั้น

ooo


"เด็กไทย"ผิดหวังคนแก่บริหารประเทศ"ครอบงำ เห็นแก่ตัว ใจแคบ อคติ"https://www.youtube.com/watch?v=kAtsznMDewM&feature=youtu.be

jom voice

Published on Apr 7, 2016

นายสุกฤษฎ์ เพียรสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในนักศึกษาชูป้ายประท้วงนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia กรณีผู้ใหญ่ที่มีอำนาจและบริหารประเทศเวลา­นี้ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นทางการเมืองของ­เด็กและเยาวชนว่า ผู้ใหญ่ที่เป็นชนชั้นนำที่บริหารประเทศอยู­่เวลานี้ ใจแคบ และมีอคติ ไม่เฉพาะกับเด็กเท่านั้น รวมถึงกับประชาชนชั้นล่างด้วย โดยเฉพาะคำพูดของชนชั้นนำที่ว่า คนไทยยังไม่พร้อมสำหรับการเมืองแบบประชาธิ­ปไตย ซึ่งเป็นความคิดที่ล้าหลัง เห็นแก่ตัว และคิดสั้น เพราะเป็นการปิดกั้นสิทธิทางการเมืองของปร­ะชาชนยิ่งทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางการ­เมือง ซึ่งมีค่ามากกว่าความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ปัญหาไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง และถ้าผู้ใหญ่ทั้งหลายที่มีอำนาจและตั้งแต­่อดีตจนถึงปัจจุบันได้สร้างสังคมทีดี มีคุณภาพ มีความมั่นคง ผู้ใหญ่เหล่านั้นก็ย่อมเป็นบุคคลที่น่าเคา­รพ แต่ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในปัจจุบันทำตัวตรงกั­นข้ามกับสิ่งที่อยากให้คนอื่นทำ