วันพุธ, เมษายน 27, 2559

ยลโฉมตัวอย่างบัตรประชามติ พร้อมคำถามพ่วง 4 บรรทัด

ที่มา ประชาไท
Tue, 2016-04-26

26 เม.ย. 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 25 เม.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 โดยมีตัวอย่างบัตร หีบบัตรและผังที่ออกเสียงที่จะใช้ในการออกเสียงประชามติที่จะใช้ในวันที่ 7 ส.ค. นี้ แนบท้ายระเบียบมาด้วย

นับบัตรเสียตามรายประเด็นคำถาม

สำหรับระเบียบดังกล่าวมีข้อที่น่าสนใจเช่น ในส่วนทที่ 5 การนับคะแนนออกเสียง ข้อ 87 การนับคะแนนออกเสียงให้กระทํา ณ ที่ออกเสียงของแต่ละหน่วยออกเสียง เมื่อปิดการลงคะแนนออกเสียงและปิดช่องใส่บัตรออกเสียง (อ.ส. 9) แล้วให้เปิดหีบบัตรออกเสียง เพื่อนับคะแนนออกเสียงโดยเปิดเผยและต้องให้เสร็จในรวดเดียวจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้

ข้อ 89 บัตรออกเสียงที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน (1) บัตรปลอม (2) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจําหน่วยออกเสียงมอบให้ (3) บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายลงคะแนนออกเสียง (4) บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคําอื่นลงไป (5) บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท (6) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนออกเสียงนอกช่อง “ทําเครื่องหมาย” (7) บัตรที่ทําเครื่องหมายเป็นที่สังเกต เว้นแต่เป็นการกระทําตามอํานาจหน้าที่ (8) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนออกเสียงในช่อง “ทําเครื่องหมาย” เกินกว่าหนึ่่งเครื่องหมาย (9) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนไปในทางใด

ข้อ 90 กรณีที่มีการออกเสียงมากกว่าหนึ่งประเด็นในบัตรออกเสียงใบเดียวกัน ให้บัตรออกเสียง ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบัตรเสียทั้งฉบับ และไม่ให้นับเป็นคะแนน (1) บัตรออกเสียงที่มีลักษณะตามข้อ 89 (1) (2) (4) หรือ (7)

(2) บัตรออกเสียงที่มีลักษณะตามข้อ 89 (3) (5) (6) (8) หรือ (9) ในทุกประเด็น

ในกรณีที่มิใช่บัตรเสียทั้งฉบับตามวรรคหนึ่ง ให้วินิจฉัยบัตรออกเสียงเป็นรายประเด็น ประเด็นใด ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าประเด็นนั้นเสีย (1) ประเด็นที่มิได้ทําเครื่องหมายลงคะแนนออกเสียง (2) ประเด็นที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท (3) ประเด็นที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนออกเสียงนอกช่อง “ทําเครื่องหมาย” (4) ประเด็นที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนออกเสียงในช่อง “ทําเครื่องหมาย” เกินกว่าหนึ่่งเครื่องหมาย (5) ประเด็นที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนไปในทางใด

อ่านรายละเอียดระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 เพิ่มเติมทั้ง 121 ข้อได้ที่ ราชกิจจานุเบกษา