วันพฤหัสบดี, เมษายน 21, 2559

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ กำหนดวันออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 ส.ค.59 และ คำถามพ่วง อย่างเป็นทางการ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกกต.กำหนดวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงของสนช.วันที่ 7 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ราชกิจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ โดยกำหนดให้วันที่ 7 ส.ค. 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ ประเด็นดังต่อไปนี้

1.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช… ทั้งฉบับ

2.ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

ที่มา มติชนออนไลน์
http://www.matichon.co.th/news/112107

ลิงค์ราชกิจจาฯ
http://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2016/04/47-3.jpg

.....