วันเสาร์, เมษายน 07, 2561

หาเงินไม่เก่งแต่ใช้เงินเก่งชิบหาย... แผนปฏิรูปประเทศในยุคคสช. ประกาศใช้แล้ว! งบ 1.3 แสนล้าน!!!

แผนปฏิรูปประเทศในยุคคสช. ประกาศใช้แล้ว!
.
6 เมษายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน หลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับทราบแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและผ่านการพิจารณาความสอดล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้ว
.
สำหรับรายละเอียดแผนปฏิรูปประเทศนั้น ได้กำหนดแผนการปฏิรูปในแนวทางต่างๆ และงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในระยะ 5 ปี ไว้ที่ 131,519.6 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญอย่างสรุป ดังนี้
.
1. แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กำหนด วงเงินที่ต้องใช้ทั้งสิ้น 221.85 ล้านบาท ใช้ในแผนปฏิรูป 5 ด้านที่มุ่งเนนการสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ให้ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาระบบการศึกษา ที่เน้นหลักสูตรบังคับ ว่าด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย . แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย นอกจากนั้นคือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น, จัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม ขณะที่ผู้นำท้องถิ่นหรือนักการเมืองต้องมีหลักสูตรอบรม
.
2. แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ใช้วงเงินรวม 33,408.15 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของงบประมาณแผ่นดิน จำนวน28,308.15 ล้านบาท และจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง จำนวน 5,000 ล้านบาท และ งบประมาณจากเอกชน จำนวน 100 ล้านบาท ใน 6 แผนปฏิบัติซึ่งสาระสำคัญคือการยกระดับบริการภาครัฐให้ทันสมัย และโปร่งใส ขณะที่ประชาชนต้องได้รับความสะดวกต่อการใช้บริการ
.
3. แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย กำหนดวงเงินตั้งต้น 991 ล้านบาท และมีงบต่อปี จำนวน 528 ล้านบาทต่อปี ในระยะ 5 ปี จะรวมเป็นเงิน 2,640 บาท มีภารกิจด้านการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายเก่าที่ล้าสมัย, จัดสัมมนา อบรมหลักสูตรให้กับบุคลากรภาครัฐ รวมถึงทำกลไกทางกฎหมายที่ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม อาทิ การตั้งคณะกรรมการเพื่อเสนอมาตรการต่างๆ เป็นต้น

4. แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม กำหนดวงเงินที่ต้องใช้ จำนวน 1,990.60 ล้านบาท เพื่อใช้ปฏิบัติในแนวทางปฏิรูป อาทิ ให้หน่วยงานสร้างระบบตรวจสอบ, แจ้งความคืบหน้ากับประชาชนที่แจ้งเหตุหรือขอรับบริการ, สร้างหรือพัฒนามาตรฐานเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย หรือจำเลย เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
.
5.แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คาดว่าจะมีวงเงินที่ใช้ มากกว่า 22,413 ล้านบาท ในการปฏิรูป15แผนดำเนินการ ทั้งนี้ยังมีบางแผนปฏิรูป อาทิ ระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเสรี , ประชาสัมพันธ์ ยังไม่ระบุถึงกรอบงบประมาณที่จะใช้
.
6. แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้วงเงินประมาณ 34,766 ล้านบาท โดยมีแผนปฏิรูปทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ป่า, ที่ดิน รวมถึงส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
.
7. แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กำหนดวงเงินที่ใช้ประมาณ 13,574 ล้านบาท ในภารกิจปรับระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ, กำลังคนสุขภาพ, สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
.
8. แผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุตัวเลขงบประมาณที่ชัดเจน ระบุเพียงว่าใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประชาสัมพันธ์, เงินสนับสนุนจากภาคเอกชน องค์กรสื่อในรูปแบบประชารัฐ
.
9. แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม กำหนดวงเงินงบประมาณ ที่ 12,545 ล้านบาท โดยภารกิจปฏิรูปสำคัญ คือการสร้างโรงเรีนผู้สูงอายุ, โครงการจิตอาสาประชารัฐ การอบรมและเพิ่มความรู้ให้กับชุมชุนเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้การใช้งบประมาณส่วนหนึ่งยังกำหนดว่าใช้ตามงบประมาณปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
.
10. แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กำหนดแนวทางปฏิรูปไว้ 17 ประเด็น แต่ไม่ระบุวงเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย โดยเอกสารระบุว่าใช้ตามงบประมาณปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับพลังงาน เป็นต้น
.
11.แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดวงเงินที่ใช้ปฏิรูป ประมาณ 8,970 ล้านบาท มาจากงบประมาณปกติ และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณของท้องถิ่น สำหรับแนวทางปฏิรูปเน้นการอบรมและสร้างความตระหนักรู้ด้านการต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงตั้งสถาบันวิชาการต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบที่เป็นอิสระและประชาชนมีส่วนร่วม, สร้างพิพิธภัณฑ์ต้านทุจริต 5 แห่งในภูมิภค, สร้างเครื่อข่ายต้านทุจริตในทุกจังหวัดๆ ละไม่น้อยกว่า 5 กลุ่ม นอกจากนั้นคือประเด็นมาตรการป้องกันทุจริตของภาครัฐ และเอกชน.
.
ข้อมูลจาก

http://www.komchadluek.net/news/politic/318494
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/798077


ที่มา FB

iLaw