วันศุกร์, เมษายน 06, 2561

ใครจะคิดว่า นโยบายการหาเสียงในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ จะเป็นนโยบายการหาเสียงที่"ก้าวหน้า" ที่สุดอย่างน้อยในรอบ 4 ทศวรรษ (แม้ว่า เกือบทุกพรรคบอกว่าจะไม่แตะเรื่อง 112 (ยกเว้นพรรคคนธรรมดา))

นโยบายการหาเสียงในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ จะเป็นนโยบายการหาเสียงที่"ก้าวหน้า" ที่สุดอย่างน้อยในรอบ 4 ทศวรรษ

.........

ใครจะคิดว่า
- การปฏิรูปกองทัพ ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร การย้ายค่ายทหารออกจากกรุงเทพ
- การล้มล้างผลพวงรัฐประหาร
- การปฏิรูปศาล ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย
- การล้มแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของคณะรัฐประหาร
- การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560
- การยกเลิกบีโอไอ
- นโยบายเกี่ยวกับ LGBT
ฯลฯ

จะมาเป็นหัวข้อในการการเสียง ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง

ขณะที่นโยบายสวัสดิการก่อนหน้านั้น ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการรักาาพยาบาล การศึกษา ก็ไม่มีพรรคการเมืองไทยแสดงท่าทีว่าจะยกเลิก

แน่อนว่าเกือบทุกพรรคบอกว่าจะไม่แตะเรื่อง 112 (ยกเว้นพรรคคนธรรมดา)

แต่ในการเลือกตั้ง 2554 ก็ไม่มีพรรคการเมืองใดบอกว่าจะแตะเรื่อง 112 มิใช่ไหรือ

ดังนั้นนโยบายการหาเสียงในการเลือกตั้งที่จะถึง
จะเป็นการหาเสียงที่ "ก้าวหน้า" ที่สุดอย่างน้อยในรอบ 4 ทศวรรษThanapol Eawsakul

...

Kwanchai Gulsantithamrong ยุบ กอ.รมน