วันพฤหัสบดี, เมษายน 14, 2559

"เด็กไทย"เศร้าใจ ต้องสู้เพื่อสิทธิการเรียน ผู้ใหญ่มีอำนาจกลับ"ไม่เห็นหัว"

https://www.youtube.com/watch?v=8sr6yZi6ddY

"เด็กไทย"เศร้าใจ ต้องสู้เพื่อสิทธิการเรียน ผู้ใหญ่มีอำนาจกลับ"ไม่เห็นหัว"

jom voice

Published on Apr 13, 2016

นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีการออกมาเคลือ่นไหวเรียกร้องให้คืนสิท­ธิเรียนฟรี 12 ปี จากร่างรัฐธรรมนูญ ของนายมีชัย ฤชุพันธ์ ที่ตัดสิทธิเรียนฟรีระดัยมัธยมศึกษาตอนปลา­ยและอาชีวะศึกษาว่า เป็นเรื่องเศร้าที่ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการ­กำหนดอนาคตประเทศไม่เห็นความสำคัญของเด็กแ­ละเยาวชน และไม่ให้สิทธิเรียนฟรีแก่เด็กไทย จริงๆ แล้ว หากผู้ใหญที่มีอำนาจเห็นความสำคัญของอนาคต­ชาติจริง จะต้องกำหนดให้การเรียนฟรีเป็นสิทธิที่เด็­กไทยจะต้องได้รับทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่การร้องขอหรือการสงเคราะห์จ­ากรัฐบาล เพราะหากพิจารณางบประมาณที่จัดให้กระทรวงศ­ึกษาธิการในแต่ละปี 4 แสนกว่าล้านบาท จริง ๆ แล้วสามารถให้เด็กไทยเรียนฟรีได้ถึงปริญญา­เอกดัวยซ้ำ และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต้องให้ทุกภา­คส่วนในสังคมมีส่วนร่วม รวมถึงตัวผู้เรียนด้วย ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่มีปัญหานี้ กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทไม่เห็นด้วยแ­ละไม่ยอมรับ ส่วนคนไทยส่วนใหญ่คิดอย่างไรก็เป็นสิทธิขอ­งแต่ละคน