วันเสาร์, เมษายน 02, 2559

เรื่องจริงไม่ใช่โจ๊ก 81 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหก
เรื่องจริงไม่ใช่โจ๊ก 81 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหก
....................

วันนี้เมื่อ 81 ปีที่แล้ว
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีได้ออก
พระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎรและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา ลงวันที่ 1 เมษายน 2476
ที่ว่าพิสดารก็คือเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ในแถลงการณ์รัฐบาลได้ให้เหตุผลว่า


“ เกิดความแตกแยกในคณะรัฐมนตรีออกเป็น 2 ฝ่าย ด้วยเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยต้องการวางนโยบายเศรษฐกิจใหม่ตามแนวทางอันเป็นคอมมิวนิสต์ แต่อีกฝ่ายซึ่งมีเสียงส่วนมากไม่ปรารถนาจะให้เป็นเช่นนั้น เพราะจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชน การที่สภาผู้แทนราษฎรพยายามดำเนินการวางนโยบายเศรษฐกิจใหม่โดยมีลักษณะประดุจการพลิกแผ่นดินเช่นนี้ เป็นการผิดต่อบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ และดูเสมือนมีความเลื่อมใสในรัฐมนตรีผู้มีเสียงส่วนน้อยโดยตรง เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขณะนั้นเป็นสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งชั่วคราวตามรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ เมื่อสภาและคณะรัฐมนตรีมีความเห็นแตกแยกกันเช่นนี้ ย่อมเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศชาติ จึงไม่ควรปล่อยให้สถานการณ์เป็นดังนี้ต่อไป ด้วยรัฐบาลถือว่าความปลอดภัยของประชาชนเป็นกฎหมายสูงสุด ฉะนั้นจำเป็นต้องปิดสภา ตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่และงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราเป็นการชั่วคราว "
http://www.kpi.ac.th/…/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3…
..................

81 ปี ผ่านไปไว้เหมือนโกหก ตอนนี้ กปปส. โดยความร่วมมือของบรรดาตุลาการภิวัตน์และเครือข่ายกษัตริย์ได้มีความพยายามทำเช่นเดียวกัน

พวกเขาอาจจะประสบผลสำเร็จเหมือน 81 ปี ที่แล้ว แต่พวกเขาก็ลืมไปว่าอีกเพียง 3 เดือนรัฐบาลพระยามโนก็ต้องล้มลง

และอีกเพียงไม่ถึง 2 ปี ร.7 ก็ต้องสละราชย์
Thanapol Eawsakul