วันจันทร์, กรกฎาคม 20, 2558

Thaivoicemedia สัมภาษณ์ : แก้วิกฤติแล้ง..นายกฯโง่ หรือ ชาวนาไม่ฉลาด?

แก้วิกฤติแล้ง..นายกฯโง่ หรือ ชาวนาไม่ฉลาด?


Published on Jul 18, 2015
อาจารย์เดชรัตน์ สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพ­ยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสนอให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนที่­จะปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว รวมทั้ง การแก้ภัยแล้งโดยการห้ามชาวนาในเขตพื้นที่­ภาคกลางสูบน้ำเข้านาว่า นายกฯ ไม่มีข้อมูลที่มากพอในการแก้ปัญหาภัยแล้งแ­ละไม่ควรใช้คำพูด หรือท่าทีที่ทำให้เกษตรกรไม่สบายใจ เพราะต้องยอมรับว่า รัฐบาลมักจะละเลยหรือให้ความสำคัญกับภาคกา­รเกษตรน้อยกว่าภาคอื่นๆ ในการบริหารจัดการน้ำ ชาวนาไทยต้องเผชิญกับ กับดักความยากจนมาเป็นเวลานาน ข้อจำกัดหลายด้านที่ไม่อาจจะเปลี่ยนไปทำเก­ษตรชนิดอื่นได้ หากภาครัฐบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภ­าพมากกว่านี้ ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมจะแก้ปัญหาลงได้มาก ขณะเดียวกันหากจะให้ชาวนาเปลี่ยนไปปลูกพืช­ชนิดอื่นก็ต้องมีมาตรการส่งเสริมที่ชัดเจน