วันอาทิตย์, กรกฎาคม 19, 2558

คลิปรายงาน "กระบวนการยุติธรรมลายพราง ภายใต้ คสช" (2) : การแสดงออกภายใต้ระบบรัฐประหาร
https://www.youtube.com/watch?v=VVDWniY_HX4&feature=youtu.be

เปิดรายงาน "กระบวนการยุติธรรมลายพราง ภายใต้ คสช" (2) : การแสดงออกภายใต้ระบบรัฐประหาร

คืนความจริง ประเทศไทย

Published on Jul 16, 2015
ดังที่ทราบดีว่า คณะรัฐประหารในนาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ใช้มาตรการต่างๆ ในการจำกัดสิทธิในเสรีภาพด้านการแสดงออกของประชาชน ได้แก่ การประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 2/2558 การเรียกให้ไปรายงานตัวหรือการเชิญตัวเพื่อไปปรับทัศนคติ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 7/2557 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมือง รวมถึงการดำเนินคดีความผิดดูหมิ่น หมิ่นประมาทหรืออาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

คืนความจริง ได้สนทนากับ พูนสุข พูนสุขเจริญ จากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งทำรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน หนึ่งปีหลังการรัฐประหาร 2557กระบวนการยุติธรรมลายพราง ภายใต้ คสช. ในหัวข้อ " การแสดงออกภายใต้ระบอบรัฐประหาร"

oooเปิดรายงาน "กระบวนการยุติธรรมลายพราง ภายใต้ คสช." (1) : ความเป็นมา

https://www.youtube.com/watch?v=E99JKDRwOOk&feature=youtu.be