วันจันทร์, เมษายน 04, 2559

"จ่านิว"เห็นควร Vote No"ร่างรัธธรรมนูญ"เพื่อใช้อำนาจรัฐ กำจัด คสช.
https://www.youtube.com/watch?v=aDsLYB6jtqU

"จ่านิว"เห็นควร Vote No"ร่างรัธธรรมนูญ"เพื่อใช้อำนาจรัฐ กำจัด คสช.

jom voice

Published on Apr 1, 2016

นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ"จ่านิว"สมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia เกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับของนายมีชัย ฤชุพันธ์ ที่จะมีการทำประชามติวันที่ 7 สิงหาคมนี้ว่า แม้ที่มาและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ช­อบธรรมแต่ประชาชนที่ต่อต้านเผด็จการรัฐประ­หาร ควรจะไปใช้สิทธิในการประชามติโดยการ Vote No เพื่อแสดงผลในเชิงประจักษ์ว่าไม่ยอมรับร่า­งรัฐธรรมนูญจากอำนาจเผด็จการทหาร แต่หากบอยคอตไม่ไปใช้สิทธิ ์หรือ No Vote ก็จะไม่สามารถอ้างข้อมูลเชิงประจักษ์มาหัก­ล้างกับความไม่ชอบธรรมได้ และอาจจะทำให้ คสช.อ้างผลโพลลวงโลก หรือใช้ข้อมูลหลอกๆ มาอ้างอีก อย่างไรก็ตามหากร่างรัฐธรรมนูญ ผ่่านประชามติไปสู่การเลือกตั้ง ประชาชนที่ต่อต้านเผด็จการ ก็ควรจะร่วมกัน กดดันพรรคการเมือง และนักการเมืองที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งให­้มีความกล้าหาญที่จะประกาศนโยบายในการเข้า­มาเพื่อขจัดอำนาจเผด็จการทหาร กำจัดผลพวงคสช.และต้องให้มีการแก้ไข หรือยกเลิก รัฐธรรมนูญที่มาจากเผด็จการทหารให้ได้