วันจันทร์, เมษายน 18, 2559

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ลั่นไม่รับร่างรธน.ของ คสช. อัดละเมิดสิทธิฯ "รับ หรือ ไม่รับ รธน."มีชัย" ควรแสดงออกโดยเปิดเผยได้
https://www.facebook.com/300084093490011/videos/580071438824607/

เริ่มแล้วว
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง แถลงข่าว "ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน" ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ด้านข้างหอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ooo

นักวิชาการ เปิดใจ "รับ หรือ ไม่รับ รธน."มีชัย" ควรแสดงออกโดยเปิดเผยได้


https://www.youtube.com/watch?v=NYuBhFIdlZQ


Published on Apr 17, 2016

Official Matichon TV มติชนทีวี 17 เมษายน 2559 เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง แถลงไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมเปิดใจ และข้อเสนอ 

ooo

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ลั่นไม่รับร่างรธน.ของ คสช. อัดละเมิดสิทธิฯ ปชช.
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ออกแถลงการณ์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของ คสช. ระบุละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน ขาดฐานะกฎหมายสูงสุดของปท. ขัดกับหลักประชาธิปไตย ทำลายหลักนิติธรรม แถมแก้ยากอย่างยิ่ง-ไม่อยู่ในวิสัยจะทำได้เลย

ที่มา ประชาไท
Sun, 2016-04-17
ภาพจาก ภาพจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ 'เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง'

17 เม.ย.2559 เมื่อเวลาประมาณ 11.00 น.ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ได้จัดแถลงข่าว เรื่อง ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน โดยระบุว่า เครือข่ายฯ ขอร่วมแสดงความเห็นพ้องกับกลุ่มและองค์กรต่างๆ ในการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของ คสช.แถลงการณ์ของเครือข่ายฯ ระบุว่า ทางเครือข่ายฯ เห็นว่าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช้ นอกจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนนับแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 57 จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางรุนแรงยิ่งขึ้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังจะไม่สามารถเป็นทั้งกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมและฐานของการพัฒนาบ้านเมืองอีกด้วย หากในที่สุด ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นที่ยอมรับตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน คสช. พึงคืนอำนาจด้วยการจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว และให้รัฐบาลและรัฐสภาหลังการเลือกตั้งดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปที่คำนึงถึงหลักการเสรีประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ และการพัฒนาสังคม การเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป

ทั้งนี้ เหตุผลเพิ่มเติม ของเครือข่ายฯ ที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของ คสช. มีดังต่อไปนี้

1. รัฐธรรมนูญเป็น ‘สัญญาประชาคม’ ที่ทุกฝ่ายในสังคมร่วมกันตกลงและสร้างขึ้นเพื่อเป็นกติกาแม่แบบในการดำเนินชีวิตทางการเมืองและสังคมเพื่อความไพบูลย์ร่วมกัน แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ของ คสช. ขาดหลักการและความศักดิ์สิทธิ์ในฐานะกฎหมายอันสูงสุดของประเทศ กลับเป็นเพียงกฎหมายเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางฝ่ายเท่านั้น

2. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขัดกับหลักประชาธิปไตย ไม่เคารพเสียงทางการเมืองของประชาชน และจงใจสร้างความอ่อนแอแก่ระบบรัฐสภา อาทิ นายกรัฐมนตรีสามารถมาจากบุคคลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้ สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดย คสช. อำนาจอันกว้างขวางของสมาชิกวุฒิสภา การกำหนดจำนวนสมาชิกวุฒิสภาแก่ผู้นำทหาร ระบบการคำนวณคะแนน สส. บัญชีรายชื่อที่ไม่สอดคล้องกับสถานะตัวแทนของราษฎร และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ แทนที่ คสช. จะสิ้นสุดลงตามที่มีสัญญาวาจาไว้ กลับยังคงอำนาจต่อไปอีก อย่างน้อยหนึ่งปีหลังการลงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ

3. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำลายหลักนิติธรรมที่ยึดถือ ‘หลักการแบ่งแยกอำนาจ’ อันเป็นแก่นแท้ของการปกครองในระบบเสรีประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งยังมอบอำนาจทางการเมือง การปกครองอย่างสูงแก่องค์กรตุลาการ โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ในการตรวจสอบควบคุมการทำหน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัติ (รัฐสภา) และองค์กรบริหาร (รัฐบาล) ทว่ากลับไม่มีกลไกที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบองค์กรนั้นๆ ทั้งๆ ที่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้มีส่วนในการบั่นทอนตั้งแต่กฎเกณฑ์ทางกฎหมายเบื้องต้นไปจนถึงสนับสนุนการทำลายหลักการประชาธิปไตย

4. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เอื้อให้รัฐละเมิดอำนาจและสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยการสร้างเงื่อนไขในการบังคับใช้กฎหมายในนามของความมั่นคง และทำให้การตีความขอบเขตอำนาจของความมั่นคงอยู่ในมือของกองทัพและกลุ่มคนที่อยู่นอกองค์กรการบริหารของรัฐ ทั้งนี้ ในสังคมเสรีประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้มุ่งให้อำนาจแก่รัฐเท่านั้น แต่ยังต้องมีบทบัญญัติที่จำกัดอำนาจรัฐไม่ให้มีอำนาจจนเกินขอบเขต นำไปสู่การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย

5. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขให้การแก้ไขเนื้อหาในระดับที่ยากอย่างยิ่ง หรือไม่อยู่ในวิสัยจะทำได้เลย