วันจันทร์, เมษายน 11, 2559

7 สิงหานี้ ต้องไป Vote NO ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญมีชัย Vote NO ไม่รับ'ของเสีย'กะอนาคตที่เราไม่ได้เลือก!!!
ที่มา FB
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM


หลักนิติธรรม (ในมาตรา 26) เป็นคำที่คลุมเครือ ปราศจากการให้คำนิยามหรือคำอธิบายอันชัดเจน และเคยถูกนำไปใช้อย่างไร้เหตุผลในอดีตหลายๆ คราว เช่นในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2551 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 28-29/2555 ที่ไม่ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญได้อธิบายหลักคิดพื้นฐานทางกฎหมายของหลักนิติธรรมแต่อย่างใด (จรัญ โฆษณานันท์, 2557) หลักนิติธรรมจึงอาจถูกนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อตรากฎหมายจำกัดสิทธิเสรีภาพได้โดยง่าย
.
นอกจากหลักนิติธรรมแล้ว ยังมีคำว่า “ความมั่นคงของรัฐ” (ในมาตรา 25) ที่อาจถูกนำมาใช้อ้างจำกัดสิทธิเสรีภาพได้เช่นกันในมาตรา 43(2) และ 43(3) ให้สิทธิบุคคลและชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะต่อภาครัฐให้ทำการอันเป็นประโยชน์แก่ชุมชนได้ แต่ทว่าต้องเป็นไปตาม “วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ”
.
แล้วจะเกิดอะไรขึ้น หากวิธีการที่กฎหมายบัญญัตินั้นกลับละเมิดสิทธิชุมชนเสียเอง.เช่นคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2559 ยกเว้นการใช้กฎหมายผังเมืองและควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 ยกเว้นการใช้ผังเมืองรวมกับกิจการโรงไฟฟ้า โรงงานกำจัดขยะ โรงบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 9/2559 ให้โครงการที่รอผล EIA สามารถหาผู้รับเหมาไปก่อนได้
.
เมื่อกฎหมายเปิดช่องทางให้ช่วงชิงผลประโยชน์จากชุมชนได้แล้ว สิทธิที่มีจะเป็นจริงได้อย่างไรมาตรา 54 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาฟรีเป็นเวลา 12 ปี โดยนับตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น)
.
สวัสดิการเรียนฟรีภายใต้ร่างรัฐธรรมนูญนี้จึงไม่ครอบคลุมไปถึงระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา ต่างจากในรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นระดับการศึกษาใดการเสียโอกาสเรียนฟรี ม.ปลาย-อาชีวะ นี้เท่ากับว่าเด็กอาจเสียโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หรือเสียโอกาสในการมีอาชีพที่รายได้ดีกว่าการเปิดโอกาสให้มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากเลือกตั้งหรือนายกฯ คนนอก โดยการให้พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีไว้ โดยที่บุคคลในรายชื่อไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส. ทั้งยังให้แจ้งรายชื่อได้มากถึง 3 รายชื่อ (มาตรา 88) ทำให้เป็นช่องทางในการสอดใส่นายกฯ คนนอกที่ไม่เคยต้องหาเสียงกับประชาชนมาก่อนเข้ามาได้คุณสมบัติประการหนึ่งของนายกรัฐมนตรี คือ ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (มาตรา 160(5)) ซึ่งมาตรฐานที่ว่านี้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระในการเขียนขึ้นมา ซึ่งอาจถูกเขียนอย่างคลุมเครือ จึงไม่อาจมั่นใจได้ว่าบุคคลในรายชื่อที่ถูกเสนอให้เป็นนายกฯ นั้นจะผ่านเกณฑ์คุณสมบัติข้อนี้หรือไม่ (หรือในบางกรณีมาตรฐานที่ว่านี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองได้)
.
หากคิดถึงกรณีที่เลวร้ายที่สุด บุคคลตามรายชื่อที่พรรคที่มี ส.ส. มากที่สุดอาจมีอันต้องขาดคุณสมบัติไปทั้งหมด ทำให้พรรคดังกล่าวสูญเสียสิทธิที่ควรจะได้ตั้งรัฐบาลไปโดยปริยายมาตรา 272 กำหนดให้ในวาระเริ่มแรก หากมีเหตุให้ไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีตามรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอมาได้ ส.ส. อย่างน้อยครึ่งหนึ่งสามารถเสนอให้ไม่ต้องใช้รายชื่อได้ โดยให้รัฐสภามีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
.
เมื่ออนุมัติแล้ว ก็เลือกนายกฯ กันตามใจปรารถนา (แต่คงไม่ใช่ใจของประชาชน) จะเอาคนนอกคนไหนเข้ามาก็ตามสะดวกระบบการเลือกตั้ง ส.ส. ของร่างรัฐธรรมนูญนี้ จะใช้บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเพียงใบเดียว แล้วจะนำคะแนนจากบัตรเลือกตั้งนี้ไปคิดจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองด้วย (มาตรา 91) โดยที่ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตจะต้องสังกัดพรรค (มาตรา 87) การเลือกผู้สมัครจึงเป็นการเลือกพรรค (เลือก ส.ส. ในบัญชีรายชื่อพรรคนั้น) ไปด้วยในตัวในบางครั้ง การที่คนเราจะไปเลือกใครสักคนเป็น ส.ส. เขต อาจเป็นเพราะว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชน เป็นคนที่น่านับถือเป็นการส่วนตัว หรืออาจเพียงเพราะเป็นเพื่อนกัน เราจึงตัดสินใจเลือกเขาแม้เขาจะอยู่สังกัดพรรคที่เราเกลียดก็ตาม
.
การมีบัตรสองใบ ทำให้เราสามารถลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส. เขตที่เรารักได้โดยไม่ต้องกังวลว่าคะแนนส่วนนี้จะไปตกเป็นผลประโยชน์ของพรรคใด ในขณะเดียวกันก็สามารถลงคะแนนให้กับพรรคที่ชื่นชอบได้โดยที่ไม่ไปหนุนเสริมผู้สมัคร ส.ส. เขตรายอื่น
.
แต่เมื่อมีบัตรเพียงใบเดียว คุณอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกว่าจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่สังกัดพรรคที่คุณไม่ชอบ หรือพรรคที่ส่งผู้สมัครที่คุณไม่ชอบ ซึ่งสุดท้ายแล้วคุณอาจพบว่าผู้สมัครที่คุณเลือกกลับพ่ายแพ้ ทำให้คะแนนที่คุณลงตกแก่พรรคฝ่ายเดียว หรือเพราะหนึ่งเสียงที่เลือกพรรคของคุณนั้นเองที่ทำให้ผู้สมัครที่คุณไม่ต้องการได้รับชัยชนะไม่ใช่ว่าทุกพรรคจะสามารถส่งผู้สมัครลงแข่งขันได้ทุกเขต สมมติว่าหากคุณชื่นชอบในนโยบายของพรรครักประเทศไทย (ของคุณชูวิทย์) เป็นอย่างยิ่ง แต่ปรากฏว่าพรรคนี้ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงที่เขตของคุณ เท่ากับว่าคุณถูกบีบให้ต้องเลือกพรรคอื่น (หรือกาช่องไม่ออกเสียง) เสียงของคุณจึงไม่อาจมีความหมายได้อย่างที่ควรมีระบบการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ที่เป็นเพียงการเลือกกันเองภายในกลุ่มบุคคลจากวงการต่างๆ โดยไม่ผ่านการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเลย (มาตรา 107)


เนื่องจากการประกอบอาชีพของคนไทยนั้นมีหลากหลาย การพิจารณา ส.ว. โดยอาศัยอาชีพเป็นเกณฑ์ย่อมไม่สามารถสะท้อนประชาชนได้ครบถ้วน
.
นอกจากนี้ ในความเป็นจริงจะมีเพียงกลุ่มบุคคลจากวงการที่มีอิทธิพลในทางสาธารณะเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิสรรหา วงการที่เสียงไม่ดังพอ ไม่เป็นที่เชิดหน้าชูตาตามค่านิยมของสังคมก็ย่อมถูกกีดกันไปโดยปริยาย ต้องอยู่เงียบๆ แบบไร้สิทธิต่อไป การคัดเลือกกันเองแบบนี้จึงไม่ใช่การเลือกตั้งโดยประชาชนอย่างแท้จริงมาตรา 269 บัญญัติไว้ โดยแม้ว่าการสรรหาเบื้องต้นจะมีหลักเกณฑ์และผู้รับผิดชอบแตกต่างกันไป แต่ท้ายที่สุดก็ต้องผ่านการคัดกรองโดย คสช. อยู่ดี และมี 6 ที่นั่งสงวนไว้ให้ปลัดกลาโหมและบรรดา ผบ. แบบที่ไม่ต้องดิ้นรนอะไรกันเลยมาตรา 270 นอกจากจะมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา 269 มีหน้าที่และอำนาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือนองค์กรอิสระ ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
.
ที่มาขององค์กรเหล่านี้ (มาตรา 203, 217) สรรหาโดยกรรมการ มีประธานศาลฎีกา (เป็นประธานกรรมการ) ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้าน ประธานศาลปกครองสูงสุด บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งองค์กรละ 1 คน (กรณีสรรหาสมาชิกองค์กรอิสระใด ให้ตัดองค์กรอิสระนั้นออกไป) รวม 8-9 คน มาจากการเลือกตั้ง 2 คน ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 6-7 คนมาตรา 5 เมื่อไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อใช้แก่กรณีใด ให้กระทำการหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการตีความประเพณีที่ว่านี้ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร (มาจากการเลือกตั้ง) ผู้นำฝ่ายค้าน (มาจากการเลือกตั้ง) นายกรัฐมนตรี (อาจมาจากการสรรหา) ประธานวุฒิสภา (มาจากการสรรหา) ประธานศาลฎีกา (มาจากการสรรหา) ประธานศาลปกครองสูงสุด (มาจากการสรรหา) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (มาจากการสรรหา) และประธานองค์กรอิสระ (5 คน, มาจากการสรรหา) ร่วมกันตีความ
.
รวมองค์ประชุมผู้ตีความประเพณีฯ มีผู้มาจากการเลือกตั้ง 2-3 คน ผู้มาจากการสรรหา 9-10 คน จึงเท่ากับว่าผู้มีบทบาทสำคัญในการตีความกติกาสูงสุด
.
มาตรา 104 กกต. มีอำนาจเลื่อนวันเลือกตั้งออกไป โดยอ้างเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้จนกว่าเหตุการณ์นั้นจะสิ้นสุด จึงทำให้ไม่อาจรู้ได้ว่าวันเลือกตั้งจะเป็นวันใดแน่ เพราะไม่อาจรู้ได้ว่านิยามคำว่าเหตุจำเป็นของ กกต. นั้นคืออะไร
.
มาตรา 219 ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมีอำนาจร่วมกันกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับ ส.ส. และ ครม. ด้วย แม้ว่าจะกำหนดให้รับฟังความคิดเห็นจาก ส.ส. และ ครม. ด้วยก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องถือปฏิบัติตามแต่อย่างใด
.
คำถาม (อีกครั้ง) คือ บุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมจริยธรรมสูงส่งกว่าคนอื่นอย่างนั้นหรือ? สมาชิกศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเองก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเช่นเดียวกับนักการเมือง ทั้งยังเคยแสดงพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อนักการเมืองเลือกตั้งอย่างเห็นได้ชัด จึงก่อให้เกิดข้อกังขาเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานทางจริยธรรมที่ทำขึ้นจะเป็นมาตรฐานที่เที่ยงธรรมจริงๆ หรือเป็นเพียงมาตรฐานที่สะท้อนอคติของพวกเขาเท่านั้น และผลของมาตรฐานที่เกิดจากอคติไม่ได้กระทบกับเพียงนักการเมืองเท่านั้น หากแต่กระทบถึงประชาชนที่เลือกพวกเขาเข้ามาด้วย เมื่อนักการเมืองต้องเดินตามทางที่ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระขีดไว้ ซึ่งบางครั้งเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนเสียเองหาก ครม. ต้งพ้นตำแหน่งด้วยเหตุตามมาตรา 144 (มีส่วนเกี่ยวข้อง รู้เห็นการ หรือไม่ยอมห้ามการเปลี่ยนแปลงเนื้อหางบประมาณที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องแก่ผู้เสนอให้เปลี่ยนแปลง) ให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทน และให้ปลัดฯ คัดเลือกนายกฯ รักษาการ (มาตรา 167(4), 168)
.
ซึ่งอาจจะเป็นการสถาปนารัฐราชการ ที่ข้าราชการระดับสูงขึ้นมาเป็นนักการเมืองโดยไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งได้มาตรา 256 กำหนดขั้นตอนการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3 วาระ ดังนี้
.
การพิจารณาวาระแรก (รับหลักการ) ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน โดยต้องมี ส.ว. เห็นชอบอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ ส.ว. ทั้งหมด
.
การพิจารณาวาระที่สอง (เรียงลำดับมาตรา) ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ
.
การพิจารณาวาระที่สาม (ขั้นสุดท้าย) ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน โดยต้องมี ส.ว. เห็นชอบอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ ส.ว. ทั้งหมด และต้องมี ส.ส. จากทุกพรรคที่ไม่มีรัฐมนตรีเห็นชอบอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวน ส.ส. พรรคเหล่านั้นทั้งหมดรวมกัน
.
นั่นหมายความว่าพรรคฝ่ายค้านจะมีอำนาจมากในการค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และยิ่งพรรคฝ่ายค้านมีจำนวน ส.ส. น้อย ส.ส. แต่ละคนก็จะยิ่งมีอำนาจในการค้าน หากมีกรณีที่พรรคฝ่ายค้านมี ส.ส. เพียง 1 คน ส.ส. 1 คนนั้นจะกลายเป็นผู้ชี้ขาดการแก้ไขกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองเลยทีเดียว
.
และหากแม้ผ่านทั้ง 3 วาระไปได้แล้ว ก็ยังมีมาตรา 49 (อดีตคือมาตรา 68 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550) ให้สิทธิบุคคลฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้ห้ามการกระทำต่างๆ ที่อ้างว่าเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ ซึ่งในอดีตศาลรัฐธรรมนูญเคยใช้ยกเลิกการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้ว ในทางปฏิบัติจึงเท่ากับปิดประตูการแก้ไขโดยสิ้นเชิง
มาตรา 265 ให้ คสช. ยังคงดำรงอยู่ภายหลังประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญนี้แล้ว จนกว่าจะมี ครม. ที่ตั้งขึ้นใหม่หลังการเลือกตั้งครั้งแรก
.
ซึ่งการเลือกตั้งครั้งแรก จะต้องจัดภายใน 150 วัน (5 เดือน) หลังจาก พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญประกาศใช้ (มาตรา 268)
.
ซึ่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญจะต้องตราให้เสร็จภายใน 240 วัน (8 เดือน) หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ แล้วส่งให้ สนช. พิจารณาอีก 60 วัน (2 เดือน) (มาตรา 267)
.
เท่ากับว่า คสช. อาจอยู่ได้นานถึง 15 เดือน
.
อย่างไรก็ตาม หาก สนช. ไม่เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ จะต้องทำอย่างไรต่อไปนั้น ไม่มีมาตราใดบัญญัติขั้นตอนไว้ นั่นหมายความว่าเมื่อถึงจุดนั้นอาจเกิดภาวะทางตัน แล้ว คสช. ก็จะดำรงอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆรวมถึงมาตรา 44 ด้วย นั่นหมายความว่าในระหว่างที่รอรัฐบาลจากการเลือกตั้งครั้งแรก วันดีคืนดี คสช. อาจเปลี่ยนใจแล้วออกคำสั่งล้มเลิก road map ทั้งหมดไปเลยก็เป็นได้ จึงไม่มีหลักประกันใดให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าเมื่อรับร่างรัฐธรรมนูญนี้แล้ว คสช. จะยอมลงจากอำนาจจริงในขณะที่วางข้อกำหนดในมาตรา 271 เพื่อขัดขวางนักการเมืองไม่ให้การออกกฎหมายนิรโทษกรรมเป็นไปโดยง่าย แต่มาตรา 279 กลับการนิรโทษกรรมให้กับ คสช. แบบง่ายเสียยิ่งกว่าง่าย มีทั้งการนิรโทษกรรม และรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ของการกระทำและการใช้อำนาจจาก คสช. ไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตหากรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ
.
เพราะฉะนั้นถ้า คสช. หรือพวกคณะรัฐประหารได้ก่อปัญหาไว้ต่อประชาชนและพี่น้องชาวไทย ก็ไม่ต้องรับผิดอะไรเลยแม้แต่น้อยอย่าลืมว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ก็เหมือนกับคณะของบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่มาจากการแต่งตั้งโดย คสช. และพวกพ้องทั้งสิ้น รับฟังแต่ คสช. และพวกพ้อง (ดังเช่นที่รับข้อเสนอของแม่น้ำ 4 สาย)
.
ร่างรัฐธรรมนูญนี้จึงเป็นเพียงสิ่งที่มีไว้สนองต่อแผนการของ คสช. และพวกพ้องเท่านั้น ไม่ได้สะท้อนเจตจำนงของประชาชนแต่อย่างใดเลยณ คูหาใกล้บ้านท่าน