วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 25, 2559

ขบวนการอีสานใหม่ : คำประกาศของสามัญชน รัฐธรรมนูญต้องมาจากสามัญชน ดังนั้นวันนี้สามัญชนจึงลุกขึ้นมาประกาศว่­าจะไม่ขอรับร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากสามัญชน
Published on Feb 24, 2016

รัฐธรรมนูญต้องมาจากสามัญชน ดังนั้นวันนี้สามัญชนจึงลุกขึ้นมาประกาศว่­าจะไม่ขอรับร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากว­ามัญชน


คำประกาศของสามัญชน

เกือบศตวรรษ ที่เป็นกระแสธารไหลผ่านมาสู่ปัจจุบัน เป็นกระแสธารของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์เมื่อครั้งคณะราษฎรได้หว่านไว้ในสังคมไทยด้วยเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญถือเป็นแนวทางอันจะได้ปกครองประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตย กำหนดอธิปไตยให้เป็นของประชาชน ส่งเสริมอำนาจของประชาชน รัฐธรรมนูญจึงเป็นอำนาจของประชาชน ตลอดกระแสธารประชาธิปไตยจนปัจจุบัน มีการพยายามขุดโค่น ทำลายต้นไม้จากเมล็ดพันธ์ประชาธิปไตยที่กำลังจะงอกงาม เรามีรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีเพียงไม่กี่ฉบับและถือเป็นส่วนน้อยที่ถูกเขียนหรือให้ส่วนร่วมแก่ประชาชนในการเขียนขึ้น เพื่อยังไว้ซึ่งต้นไม้ที่มีกิ่งใบแห้งเหี่ยวให้กลับมามีสีเขียวขจี เพียงแต่ที่เหลือนั้นได้มาจากกลุ่มบุคคลที่ไม่ต้องการให้ประชาชนมีอำนาจโดยการรัฐประหาร เสมือนเหล้าเก่าในขวดใหม่ ที่รัฐธรรมนูญถูกใช้เพื่อรักษาอำนาจของชนชั้นนำตลอดมา เพียงแต่หน้าตาของผู้จะเข้ามาสร้างรัฐธรรมอันเป็นการทำลายอำนาจประชาชนเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพียงเท่านั้น และเป็นบทเรียนสำหรับสังคมไทยตลอดมาว่ารัฐบาลจากการรัฐประหารไม่มีความชอบธรรมใดๆทั้งสิ้นที่จะมาเขียนรัฐธรรมนูญอันเป็นอำนาจของประชาชน เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาและไม่ได้ให้อำนาจประชาชนอย่างแท้จริง

หมดเวลาแล้ว สำหรับรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากประชาชน หมดเวลาแล้วสำหรับการสืบทอดอำนาจของคนไม่กี่กลุ่มในสังคม หมดเวลาแล้วสำหรับอำนาจของกองทัพที่วนเวียนในการทำรัฐประหารแทรกแซงการเมืองของประชาชนมาตลอด
ใบไม้ผุดขึ้นมาจากดิน งอกมาจากดิน ดังเช่นพวกเราที่เป็นสามัญชนคนธรรมดา ที่มาจากรากหญ้าของสังคม ใบไม้คือประชาชน จากนี้ใบไม้ของเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยต้องงอกงามไม่ถูกทำลายโดยเชื้อร้ายของสังคม เจตจำนงของประชาชนต้องถูกพูดถึงในรัฐธรรมนูญทุกยุคสมัยของสังคมประชาธิปไตยต่อไป

เราขอประกาศว่า ถึงเวลาที่ประชาชนจะก้าวขึ้นมาทวงคืนอำนาจอันเป็นของประชาชนที่จะไม่ได้ผูกขาดอำนาจรัฐไว้เพียงแต่กลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คน ทวงคืนเสรีภาพที่หายไปในชีวิต ทวงคืนสิทธิการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองที่เราไม่เคยได้จากรัฐธรรมนูญเลย และทวงคืนประชาธิปไตยที่แท้จริง ที่เราได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับอนาคตประเทศ เราจะสร้างรัฐธรรมนูญของเราเอง ไม่ยอมรับอำนาจพิเศษที่จะมาคิดแทนประชาชน และจะไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหาร เราจะร่วมผลักดันรัฐธรรมนูญประชาชนกับสามัญชนทั่วประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตของสามัญชนอยู่ในนั้น ใบไม้ทุกใบของประชาชนจะต้องถูกประดับบนต้นไม้จากเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยให้ได้งดงามต่อไป

เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน

ขอประกาศไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับสามัญชน

1. ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย และมีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง
2. เพิ่มอำนาจประชาชน รัฐต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพของประชาชน
3. โครงสร้างอำนาจของประเทศที่ยึดโยงกับประชาชน ลดการผูกขาดอำนาจของรัฐ กระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น
4. หนึ่งสิทธิ หนึ่งเสียง เสมอภาค ยุติธรรม
5. สิทธิ เสรีภาพในการแสดงออก
6. คงไว้และเพิ่มสิทธิชุมชน อำนาจในการจัดการทรัพยากร
7. มีรัฐสวัสดิการ เพิ่มความเป็นธรรม ปฏิรูปที่ดิน การศึกษา กระบวนการยุติธรรม
8. ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
9. ทำลายวงจรรัฐประหาร
10. แก้ไขความขัดแย้งด้วยวิถีประชาธิปไตย และสันติวิธี


ที่มา เพจ

ขบวนการอีสานใหม่ Neo E-Saan Movement