วันศุกร์, มกราคม 01, 2559

สถิติไทยอันน่าตกใจจาก UNDP (United Nations Development Program)
ที่มา FB

Kamol Kamoltrakul

ศ.เกียรติคุณ
นพ. เกษมวัฒนชัย
องคมนตรีได้เปิดตัวเลข
ที่น่าตกใจของ UNDP
ที่พบว่าในปี 2556 ประเทศไทยมี
ดัชนีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
อยู่ที่อันดับ84 ของโลก
คนไทยเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจราจร
มากถึงอันดับ 7 ของโลก
ประเทศไทยนำเข้า
ยาฆ่าหญ้ามากเป็น
อันดับ 4 ของโลก
ประเทศไทยนำเข้า
ยาฆ่าแมลงมากเป็น
อันดับ 5 ของโลก
คนไทย36% ตรวจพบ
สารเคมีปนเปื้อนใน
กระแสเลือดในระดับสูง
คนไทยที่ฐานะ
ร่ำรวย 10%
ครอบครองที่ดิน 90%
ของทั้งประเทศ
ประเทศไทยมีเพียง
11 ตระกูล ที่เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
ตลาดหลักทรัพย์
ประเทศไทยใช้งบ
ประมาณด้านการศึกษา
มากเป็นอันดับ2 ของโลก
คุณภาพการศึกษาของไทย
อันดับที่ 88 ของโลก และ
อันดับ 8 ของอาเซียน