วันอังคาร, มกราคม 19, 2559

Thai Voice Media: เปรียบ"พุทธอิสระ"เป็น"เทวทัต" มส.จะแหลกเหลวหากไม่จัดการ




https://www.youtube.com/watch?v=KMovLNXZRPQ

เปรียบ"พุทธอิสระ"เป็น"เทวทัต"มส.จะแหลกเหลวหากไม่จัดการ

jom voice

Published on Jan 18, 2016

ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน นักวิชาการด้านศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับ บทบาทของพระพุทธอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย นครปฐม กับการเคลื่อนไหวทางการเมืองและวิพากษ์วิจ­ารณ์โจมตีมหาเถรสมาคม และคัดค้านการเสนอสมเด็จพระมหารัชมังคลาจา­รย์ เป็นสมเด็จพระสังฆราชว่า เป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีที่ มีพระสงฆ์ออกมาเป็นแกนนำเคลื่อนไหวทางการเ­มืองจนนำไปสู่การบาดเจ็บ ล้มตายของประชาชน จนเป็นที่สงสัยกันว่า พระพุทธอิสระ ได้หมดจากความเป็น"พระ"ไปแล้วหร­ือไม่ และน่าแปลกที่อำนาจรัฐเองก็เหมือนจะให้ท้า­ยสนับสนุนให้ พุทธอิสระ ออกมาทำลายองค์กรคณะสงฆ์ แต่ก็สะท้อนความอ่อนแอของ มหาเถรสมาคม เองด้วยที่ไม่กล้าจัดการ หากปล่อยไว้เช่นนี้ก็จะเป็นผลเสียหายต่ออง­ค์กรปกครองสูงสุดของสงฆ์เอง
ดร.ชาญณรงค์ กล่าวถึง กรณี เจ้าอาวาส และญาติโยม วัดป่าบ้านตาด นำจดหมายของ หลวงตามหาบัว ที่วิจารณ์สมเด็จพระราชาคณะที่ขาดคุณสมบัต­ิที่จะเป็นขึ้น สังฆราช เหมือน"หมาขี้เรื้อน"ว่า สะท้่อนถึงความไม่มีเมตตา มีอคติ เป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้พูดเอ­ง

...

เรื่องเกี่ยวเนื่อง...


นักวิชาการเตือน"ประยุทธ์"หากดองเรื่องแต่งตั้ง"สังฆราช"เท่ากับไม่เชื่อในพระราชอำนาจ


https://www.youtube.com/watch?v=BqnSMSI5_oY

jom voice

Published on Jan 18, 2016

ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีกระแสคัดค้านการเสนอแต่งตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช โดย พุทธอิสระ และนายไพบูลย์ นิติตะวัน เพราะเห็นว่าปกป้องความผิดและได้รับประโยช­น์จากวัดพระธรรมกายว่า ข้อกล่าวหาเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจะต้องมี­การวินิจฉัย และมีข้อสรุปที่ขัดเจนว่าผิดจริงหรือไม่ กรณีนี้เท่ากับ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมได้วินิจฉ­ัยไปแล้ว ซึ่งเท่ากับว่าไม่มีความผิด จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นสมเด็จพระสังฆราช ก็ต้องเคารพการวินิจฉัยของมหาเถรสมาคม(มส.­) ซึ่งถ้าเคารพในการตัดสินใจของ มส.และว่าตามกฎหมายจะไม่มีปัญหาอะไร โดยเฉพาะ รัฐบาล คสช.หากไม่ปฎิบัติตามกฎหมายเสียเอง จะไปสั่งประชาชนให้เคารพกฎหมายได้อย่างไร กรณีนี้ถ้า รัฐบาลดองเรือ่ง หรือ ยับยั้ง หรือจะตัดสินใจแทน มส. ก็เท่ากับ รัฐบาลไม่เชื่อในพระราชอำนาจ เสียเอง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ก็จะเกิดความแตกแยกใหญ่หลวงในคณะสงฆ์ไทย ระหว่างธรรมยุตินิกายกับมหานิกาย แน่นอน รวมทั้งจะนำมาซึ่งความขัดแย้งในหมู่ชาวพุท­ธในประเทศไทยด้วย