วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 22, 2558

คลิปเสวนา “รัฐธรรมนูญไทย : มองไปข้างหน้า” 21-10-2015
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ

“รัฐธรรมนูญไทย : มองไปข้างหน้า”
ร่วมคิด วิเคราะห์ และหาทางออก
ทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
สะท้อนผ่านมุมมองนักวิชาการด้านกฎหมายรัฐธ­รรมนูญ

โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

รศ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
รองอธิการบดีและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ธรรมศาสตราภิชาน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม -
อดีตคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


รศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ “รัฐธรรมนูญไทย : มองไปข้างหน้า” 21-10-2015

https://www.youtube.com/watch?v=OjzXmAZrk3A&list=PLkxSbtgeRhZZohwrfH2bLDycpN-9mJWoo&index=1


ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ “รัฐธรรมนูญไทย : มองไปข้างหน้า” 21-10-2015

https://www.youtube.com/watch?v=qb2z2_Umao8&list=PLkxSbtgeRhZZohwrfH2bLDycpN-9mJWoo&index=2


รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก “รัฐธรรมนูญไทย : มองไปข้างหน้า” 21-10-2015

https://www.youtube.com/watch?v=-Hg8G5QBDOw&list=PLkxSbtgeRhZZohwrfH2bLDycpN-9mJWoo&index=3


รศ.ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ “รัฐธรรมนูญไทย : มองไปข้างหน้า” 21-10-2015

https://www.youtube.com/watch?v=_DtTWvHFlrw&index=4&list=PLkxSbtgeRhZZohwrfH2bLDycpN-9mJWoo


ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล “รัฐธรรมนูญไทย : มองไปข้างหน้า” 21-10-2015

https://www.youtube.com/watch?v=K9OT3Q0eyyM&list=PLkxSbtgeRhZZohwrfH2bLDycpN-9mJWoo&index=5


ช่วงสุดท้าย แสดงความคิดเห็น “รัฐธรรมนูญไทย : มองไปข้างหน้า” 21-10-2015

https://www.youtube.com/watch?v=dvP8iTJSgJ8&list=PLkxSbtgeRhZZohwrfH2bLDycpN-9mJWoo&index=6

SHTV
Published on Oct 21, 2015