วันจันทร์, มีนาคม 23, 2558

ก่อนที่จะสายเกิน
อ่าน สุชาติ ศรีสุวรรณ แล้วตัน..(น้ำ) ตื้น

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427036027

ประชาธิปไตยไทยภายภาคหน้าที่พวกบริกรคณะยึดอำนาจกำลังออกแบบใกล้จะเสร็จอยู่นี้ 'กลับหัวกลับหาง' อย่างสิ้นดีทีเดียว

"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ...ซึ่งจะว่าไปน่าจะเป็นกฎหมายใหม่เกือบทั้งหมดนั่นแหละ...

ต่อไปนี้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปจะเป็นผู้เสนอร่างให้วุฒิสภาพิจารณาเป็นเบื้องต้น เมื่อวุฒิสภาพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ส่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป...

หากวุฒิสภาลงคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เพื่อยืนยันร่างกฎหมายฉบับนั้น ให้ถือว่าร่างกฎหมายฉบับนั้นผ่านการพิจารณาของรัฐสภา นำสู่ขั้นตอนประกาศใช้ได้...

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของพลพรรค 'พลเมืองดี' มี 120 คน...

อำนาจสูงสุดในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ ไม่มีส่วนใดจะยึดโยงกับประชาชนอีกแล้ว...

สุชาติบอกว่ายังพอมีเวลา เร่งออกมากันหน่อย ระงับยับยั้ง 'เหล่าพลเมืองดี' ไม่ให้ปู้ยี่ปู้ยำสิทธิอธิปไตยของ 'ประชาชน' ได้สำเร็จ

ooo

ก่อนที่จะสายเกิน โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

คอลัมน์ ที่เห็นและเป็นไป มติชนรายวัน 22 มีนาคม 2558

จะมีสักกี่คนในประเทศนี้ที่รู้ว่าหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังร่างกันอยู่นี้จะเกิดอะไรกับโครงสร้างการปกครองการจัดการประเทศ

อาจจะบอกได้ว่ามันก็เหมือนกับรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมานั่นแหละมีสักกี่คนที่อ่าน และรับรู้ว่ากติกาสูงสุดที่จะใช้บังคับกับประชาชนทุกคนเป็นอย่างไร

ความจริงเป็นอย่างนั้น แต่ไม่สมควรจะเป็นอย่างนั้น

กฎหมายสูงสุดของประเทศที่จะส่งผลต่อการจัดโครงสร้างอำนาจที่จะใช้สำหรับการอยู่ร่วมกันทุกคนควรจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไร

มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่าง

วันก่อนฟังท่านกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญผู้ทรงความเป็นพลเมืองดีอธิบายเรื่อง"การออกกฎหมาย" หลังรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้

ก่อนหน้านั้นเราเคยชินกันใช่ไหมว่า จะมีการเสนอสู่ "สภาผู้แทนราษฎร" ซึ่งประชาชนเลือกเข้ามาทั้งหมด เมื่อผ่านแล้วเสนอต่อให้วุฒิสภา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งบ้าง แต่งตั้งบ้างพิจารณา หากวุฒิสภาไม่ผ่าน ร่างกฎหมายนั้นจะกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎร

"หากสภาผู้แทนราษฎรยืนยัน กฎหมายนั้นก็จะผ่าน"

ความหมายก็คือว่า "การตัดสินใจขั้นเด็ดขาดว่าจะมีกฎหมายใดมาบังคับใช้กับประชาชนเป็นสิทธิของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน"

นี่คือรูปแบบที่พออธิบายได้ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน

แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังสรุปร่างและแก้ไขในรายละเอียดเล็กน้อยอยู่ขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ" ซึ่งจะว่าไปน่าจะเป็น "กฎหมายใหม่เกือบทั้งหมด" นั่นแหละ

ต่อไปนี้ "สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป" จะเป็นผู้เสนอร่างให้ "วุฒิสภา" พิจารณาเป็นเบื้องต้น เมื่อ "วุฒิสภา" พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ส่ง "สภาผู้แทนราษฎร"  พิจารณาต่อไป

หาก "สภาผู้แทนฯ" ไม่เห็นชอบให้ส่งกลับมาที่ "วุฒิสภา" ทบทวน

ความสำคัญอยู่ที่ "หากวุฒิสภาลงคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เพื่อยืนยันร่างกฎหมายฉบับนั้น ให้ถือว่าร่างกฎหมายฉบับนั้นผ่านการพิจารณาของรัฐสภา นำสู่ขั้นตอนประกาศใช้ได้"

พอจะมองเห็นอะไรมั้ย

เห็นอาการ "กลับหัวกลับหาง" กับประชาธิปไตยที่เราเคยรู้จักไหม

"สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป" ทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของ "พลพรรคพลเมืองดี" มี 120 คน ประกอบด้วย 60 คน จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ 30 คน จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอีก 30 คน แต่งตั้งขึ้นมาใหม่

เป็นเรื่องของ "พลเมืองดี" ไม่มีส่วนที่จะให้สิทธิ "ประชาชน" ในการคัดสรร

"วุฒิสภา" ก็อีหรอบเดียวกัน

ขณะที่ "สภาผู้แทนราษฎร" นั้น รัฐธรรมนูญฉบับนี้ตัดแต่งเสียจนพิกลพิการไปแล้ว ยังไม่เหลืออำนาจอะไรที่จะยืนยันสิทธิที่ "เท่าเทียมกันของประชาชน"

อำนาจสูงสุดในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศ หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ไม่มีส่วนใดจะยึดโยงกับประชาชนอีกแล้ว มันตกเป็นของ "เหล่าพลเมืองดี"

เหล่าผู้สถาปนาตัวเองว่าเป็น "พลเมืองดีอย่างสมบูรณ์"

นี่คือเรื่องเดียวที่จะเกิดขึ้นใน "โครงสร้างอำนาจการบริหารจัดการประเทศ"

ยังมีเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย

เป็นเรื่องอื่นๆ อีกมากมายที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคนโดยตรงอันเนื่องมาจาก "ร่างรัฐธรรมนูญ"Ž ที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจว่าจะขึ้นช้างลงม้า ข้ามบึงลงห้วยอย่างไร

ความจริงเป็นอย่างนั้น แต่ความเหมาะความควรน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือ

ประเทศเราผลิตนักกฎหมายขึ้นมามากมาย

หลายคนมาเป็นนักการเมืองประกาศตัวรับใช้ประชาชน

ระดมกันมาสักครั้งได้ไหมระดมให้จริงจัง

เปล่า ไม่ใช่เพื่อไปชุมนุม หรือเคลื่อนไหวให้เป็นที่ขัดใจของใคร

แต่เอามาติดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างใกล้ชิด ชนิดแบบก้าวต่อก้าว

สรุปความ อธิบายเรื่องให้ประชาชนได้รับทราบว่า กติกาสูงสุดที่จะบังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศที่ "ผู้สถาปนาตัวเองว่าจะเป็นพลเมืองดี" เขียนกันออกมานี้มันเป็นอย่างไร

เป็นรัฐธรรมนูญที่จะสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยที่เห็นหัวประชาชนแค่ไหน

ช่วยกันหน่อยยังพอมีเวลาผู้มีอำนาจทุกท่านบอกเองว่าทุกอย่างยังแก้ไขได้

เร่งออกมาช่วยกันหน่อย

หลังรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้แล้ว มีบทบัญญัติห้ามแก้ไข จะช่วยกันได้แค่ช่วงนี้เท่านั้น