วันเสาร์, มีนาคม 21, 2558

“อีสานกลางกรุง” ลมหายใจผู้คนท่ามกลางการพัฒนา
“อีสานกลางกรุง” ลมหายใจผู้คนท่ามกลางการพัฒนา [ภาคเช้า]
https://www.youtube.com/watch?v=PjY9JUU9TrI&feature=youtu.be


“อีสานกลางกรุง” ลมหายใจผู้คนท่ามกลางการพัฒนา [ภาคบ่าย]
https://www.youtube.com/watch?v=fOTIEGnHj44


เวทีวิชาการ “อีสานกลางกรุง” ลมหายใจผู้คนท่ามกลางการพัฒนา

วันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาฯ
ชั้น 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นำเสนอประเด็นในพื้นที่
โดยตัวแทนชาวบ้าน 10 พื้นที่

หนองแซง กาฬสินธุ์
ทรายของ กาฬสินธุ์
นามูล ขอนแก่น
น้ำพอง ขอนแก่น
เหมืองทอง เลย
โปแตช อุดรธานี
คอนสาร ชัยภูมิ
เครือข่ายแม่น้ำชี ร้อยเอ็ด
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชัยภูมิ
สวนป่าโนนดินแดงบ้านเก้าบาตร บุรีรัมย์

ดำเนินรายการ
โดย คุณกรชนก แสนประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม

ข้อเสนอในทางวิชาการโดย

อาจารย์ เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.สามชาย ศรีสันต์ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คุณสุรชัย ตรงงาม มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย
ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล