วันอาทิตย์, สิงหาคม 31, 2557

ขอเชิญร่วมงาน "ความยุติธรรมที่ปิดปรับปรุง" วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557


เนื่องด้วยประเทศไทยในฐานะที่เป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน จำนวน 7 ฉบับ ซึ่งมีผลผูกพันประเทศไทยให้ปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว แต่ในสถานการณ์ที่ผ่านมา ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนในฐานะองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และรวบรวมข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายหลังการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าประชาชนจำนวนหนึ่งยังประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

เช่น สิทธิในการมีที่ปรึกษาทางกฎหมาย การเปิดเผยสถานที่คุมขัง สิทธิในการติดต่อกับญาติและทนายความ สิทธิในการได้รับการประกันตัว การจำกัดการใช้เสรีภาพในการแสดงออก กรณีต่างๆที่เกิดขึ้น จึงยังเป็นข้อกังวลในเวทีระหว่างประเทศถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมของไทย

ในฐานะที่ในปีนี้ประเทศไทย ได้สมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนกันยายน 2557 การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทยจึงเป็นวาระสำคัญที่องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และเผยแพร่ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ สื่อมวลชน และภาคประชาชนที่สนใจ

"ศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และเอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญชวนสื่อมวลชน ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคมและบุคคลที่สนใจร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเวทีเผยแพร่รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนโดยศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน ภายใต้หัวข้อ "ความยุติธรรมที่ถูกปรับปรุง" ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ อาคารมณียาเซ็นเตอร์ (สถานีรถไฟฟ้าชิดลม)"

หากสนใจร่วมงานโปรดส่งใบตอบรับเพื่อสำรองที่นั่งภายในวันที่ 1 กันยายน 2557 ที่ โทรสาร หมายเลข 02-939-2534 E-mail: admin@amnesty.or.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุธารี 02-513-8745 หรือ คุณธนาธร 096-7893172