วันพุธ, พฤศจิกายน 15, 2560

เดดไลน์ 2 ธันวาคมนี้ จับตาร่างกฎหมาย 5 ฉบับ ร่างไม่เสร็จอาจกระทบเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 ต้องเลื่อนออกไปอีก

เดดไลน์ 2 ธันวาคมนี้ จับตาร่างกฎหมาย 5 ฉบับ ก่อนส่งสนช.พิจารณา

รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้มีกฎหมายจำนวน 13 ฉบับ ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดทำให้เสร็จ ภายใน 240 วัน นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญบังคับใช้ โดยขณะนี้เหลือเพียง 2 สัปดาหห์ หรือภายในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการร่างกฎหมายให้เสร็จเพื่อส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณา สำหรับกฎหมายเหล่านั้น ได้แก่

๐ กฎหมายปฏิรูป 3 ฉบับ

1) ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้จัดทำ (http://bit.ly/2zyFnoC)
2) ร่าง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่งกระทรวงการคลัง เป็นผู้จัดทำ (http://bit.ly/2iQPJFR)
3) ร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นผู้จัดทำ (https://ilaw.or.th/node/4594)

ร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับมีเดดไลน์ คือ วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งให้สนช. พิจารณาต่อให้เสร็จภายใน 60 วัน หากจัดทำไม่เสร็จ หัวหน้าหน่วยงานนั้นจะต้องรับผิดชอบด้วยการพ้นจากตำแหน่ง

๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) หรือ "กฎหมายลูก" จำนวน 10 ฉบับ ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) เหลือพิจารณาอีก 2 ฉบับ (https://ilaw.or.th/node/4316)

1) พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2) พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

ร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับมีเดดไลน์ คือ วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งให้สนช. พิจารณาต่อให้เสร็จภายใน 60 วัน หากกรธ.จัดทำไม่เสร็จ อาจทำให้โรดแมปสู่การเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 ต้องเลื่อนออกไปอีก


iLaw