วันศุกร์, พฤษภาคม 22, 2558

สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย เรียกร้องปล่อยตัวนักศึกษาทุกคนทันที
สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย

จากเหตุการณ์ที่ทหารและตำรวจได้ใช้กำลังเข้าจับกุมนักศึกษาทั้งที่จังหวัดขอนแก่น 7 คน (กลุ่มดาวดิน) และที่กรุงเทพฯ อีก 39 คน ด้วยสาเหตุเพียงเพราะพวกเขาจัดกิจกรรมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ เพื่อรำลึกครบรอบ 1 ปีการรัฐประหารโดย คสช. พวกเรา ประชาชนผู้มีรายชื่อข้างท้ายนี้ ขอยืนยันว่า การกระทำของนักศึกษาเป็นสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันไม่มีใครมีสิทธิที่จะมาปล้นหรือเหยียบย่ำได้

ดังนั้น เราจึงขอเรียกร้องให้ทหารและตำรวจปล่อยนักศึกษาทั้งหมดโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นในทันที รวมทั้งจะต้องไม่มีการติดตามจับกุมหรือคุกคามพวกเขาอีกในภายหลัง

นอกจากนี้ พวกเราขอเรียกร้องให้นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพ ได้ร่วมกันแสดงออก เรียกร้องให้ คสช. ปล่อยนักศึกษาทั้งหมดในทันที ด้วยวิธีการสันติใดๆ ที่ท่านพึงกระทำได้ เพื่อทำให้ คสช. ตระหนักว่าประชาชนไม่สามารถยอมรับอำนาจเผด็จการของพวกเขาได้อีกต่อไป

---
The military must immediately and unconditionally release all students

The military and police have arrested 7 students (members of the Dao Din group) in Khon Kaen and an additional 39 students in Bangkok solely for holding peaceful activities to commemorate the one-year anniversary of the coup by the National Council for Peace and Order (NCPO). We, the undersigned people, assert that peaceful protest is the right and duty of citizens in a democracy, and is a right and duty that no one has the right to trample upon or steal.

We call on the soldiers to immediately and unconditionally release all of the students. This includes not tracking down and arresting others or threatening them. In addition, we call on students, scholars, and people from every profession and every group to come together to call upon the NCPO to immediately release all of the students. We call upon the people to use various peaceful methods, including issuing statements, engaging in symbolic protest, signing their names, etc., to cause the NCPO to realize that the people cannot accept their dictatorial power.
---

ขนิษฐา ธรรมปัญญา
จนิษฐ์ เฟื่องฟู
จีรนุช เปรมชัยพร
ชัชฎา กำลังแพทย์
ชัยธวัช ตุลาธน
ชัยวัฒน์ มีสันฐาน
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ชานันท์ ยอดหงส์
ชำนาญ จันทร์เรือง
ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข
ญาดา เกรียงไกรวุฒิกุล
ธนุพล ยินดี
นิธิ เอียวศรีวงศ์
ประกายดาว คันธะวงศ์
ประจักษ์ ก้องกีรติ
ปรีดี หงษ์สต้น
ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์
ปองจิต สรรพคุณ
พนิดา อนันตนาคม
พฤหัส พหลกุลบุตร
พวงทอง ภวัครพันธุ์
พาฝัน ศุภวณิช
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
ภัควดี วีระภาสพงษ์
ภัทรอนงค์ สิริพิพฒน์
มรกตวงศ์ ภูมิพลับ
ยุกติ มุกดาวิจิตร
รจเรข วัฒนพาณิชย์
รักษ์ชาติ วงศ์อธิชาติ
ลลิตา หาญวงษ์
วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
วิโรจน์ อาลี
เวียงรัฐ เนติโพธิ์
สมัคร กอเซ็ม
สุเจน กรรพฤทธิ์
สุชาดา จักรพิสุทธิ์
สุรพงษ์ ศรีพรหม
สุรารักษ์ ใจวุฒิ
อรรคนัฐ วันทนสมบัติ
อัจฉรา กันทวี
กลุ่มพลเมืองเสมอกัน