วันพุธ, พฤษภาคม 27, 2558

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศส ต้องมาตายน้ำตื้นกับเผด็จการไทย ด้วยการลงพาดหัวข่าวของ จส.100
*ผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศส ชี้ รัฐประหารไม่ได้ทำลายประชาธิปไตย เสมอไป*

ที่มา จส 100
26 พฤษภาคม 2558

การบรรยายพิเศษเรื่องการถอดบทเรียนการคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมืองสู่การปฎิรูปประเทศในระบอบประชาธิปไตย : กรณีศึกษาการร่างรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส โดย ศาสตราจารย์ มิเชล โทเปอร์ แห่งมหาวิทยาลัยปารีสที่ 10 ของฝรั่งเศสที่เป็นนักวิชาการที่ทางรัฐบาลไทยเชิญมาเพื่อศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสในอดีตและการร่างรัฐธรรมนูญในฝรั่งเศสนั้น ศาสตราจารย์โทเปอร์ กล่าวว่า ไทยและฝรั่งเศสมีประสบการณ์ที่คล้ายกันหลายอย่าง เช่น มีการแก้รัฐธรรมนูญและรัฐประหารหลายครั้ง เห็นได้จากในฝรั่งเศสยุคนโปเลียนที่มีการรัฐประหารเมื่อปี ค.ศ. 1979 ซึ่งทำให้มองได้ว่าไทยกับฝรั่งเศสมีปัญหาหลายอย่างคล้ายกัน แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสงสัยคือ การชี้ชัดว่าสิ่งใดที่เรียกว่าการรัฐประหาร เพราะบางครั้งก็พบว่ามีการรัฐประหารที่ไม่ได้ใช้กำลังหรือการข่มขู่เสมอไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการรัฐประหาร ขณะที่มีบางครั้งก็พบว่าการใช้กำลังก็ไม่ได้เป็นการรัฐประหาร จึงไม่ง่ายที่จะชี้ชัดว่าสิ่งใดคือการรัฐประหาร อีกทั้งการรัฐประหารก็อาจไม่ใช่การทำลายประชาธิปไตยเสมอไป เพราะบางครั้งการรัฐประหารในหลายประเทศก็เป็นการทำเพื่อเตรียมไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในอนาคต เช่น ในยุคสาธารณรัฐที่ 5 ของฝรั่งเศส

ศาสตราจารย์ โทเปอร์ ระบุถึง กฎหมายมีกฎเกณฑ์ที่สำคัญคือต้องเป็นข้อบังคับ ทำขึ้นโดยอาศัยตามอำนาจรัฐธรรมนูญที่ให้ไว้เพื่อรักษาความเรียบร้อยในประเทศ และการเชื่อฟังกฎหมายคือสิทธิเสรีภาพทางการเมืองอย่างหนึ่ง ส่วนรัฐธรรมนูญต้องมีสภาพที่ไม่ทำให้ล่วงละเมิดได้ ซึ่งต้องกำหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดและมองว่าการจะออกกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญนั้นควรมีตัวแทนหลายฝ่ายมาร่วมกันกำหนดหน้าที่เเละระบบต่างๆเพื่อสร้างกลไกร่วมกัน เชื่อว่าจะก่อให้เกิดการคานอำนาจ -คานผลประโยชน์

นอกจากนี้ศาสตราจารย์ โทเปอร์ ได้ยกตัวอย่างถึงสาธารณรัฐที่ 4 ของฝรั่งเศสที่มีปัญหาในเรื่องระบบการเมือง โดยเฉพาะเรื่องปัญหารัฐบาลผสมที่มีอยู่มาก ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองรวมทั้งทำให้รัฐบาลต้องระวังการข่มขู่ต่างๆของพรรคการเมืองพรรคเล็กในรัฐบาลผสมจนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สาธารณรัฐที่ 4 ต้องล่มสลายลง ถือว่าเป็นปัญหาของรัฐบาลผสมได้

ooo

บรรยายพิเศษ ถอดบทเรียนการคลื่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมือง สู่การปฎิรูปประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย


https://www.youtube.com/watch?v=4XSIW8UN6qs&feature=youtu.be

Published on May 26, 2015
การบรรยายพิเศษ ถอดบทเรียนการคลี่คลายวิกฤตการณ์ทางการเมื­อง สู่การปฎิรูปประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย ณ กระทรวงการต่างประเทศ NBT