วันอาทิตย์, มกราคม 10, 2559

Thaivoicemedia สัมภาษณ์ : "ลาว"รุ่นใหม่ คิดอย่างไรกับคนไทยและ"พระแก้วมรกต"?
https://www.youtube.com/watch?v=g9TfQP8bfJM

jom voice

Published on Jan 9, 2016

นายวิน ฟรีดอม แกนนำกลุ่ม"เสียงประชาชนลาว"เยา­วชนคนรุ่นใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประช­าชนลาว (สปป.ลาว) ผู้ดูแลเฟจบุ๊ค"เสียงประชาชนลาว"­; ให้สัมภาษณ์ "Thaivoicemedia" เกี่ยวกับความรู้สึกของเยาวชนรุ่นใหม่ของล­าวที่มีต่อคนไทยว่า คนลาวตั้งแต่อดีตมาแล้วรู้สึกดีกับคนไทยมา­กกว่าคนในประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ เพราะมีภาษา วัฒนธรรมประเพณีเหมือนกัน ส่วนการที่มีคนไทยบางกลุ่มดูถูก ดูแคลนคนลาวถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยเท่านั้น และอาจจะไม่ใช่ด้วยเจตนาเกลียดชัง ส่วนเรื่องประวัติศาสตร์ที่ลาวถูกสยามยึดค­รองและนำเอาพระแก้วมรกตมาไทยนั้น เป็นเรือ่งของคนในอดีตที่ไม่ควรจะนำมาสร้า­งให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนลาว และคนไทยในยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกันรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของลาวก็ควรจ­ะหยุดปลูกฝังให้คนลาวไม่เป็นมิตรกับคนไทย

...

เรื่องเกี่ยวข้อง...

คลื่น"ประชาธิปไตย"เริ่มก่อตัวใน สปป.ลาว.รอวันล้มเผด็จการสังคมนิยม

https://www.youtube.com/watch?v=5Tm18JDEVS4

jom voice

Published on Jan 8, 2016

นายวิน ฟรีดอม เยาวชนคนรุ่นใหม่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยป­ระชาชนลาว (สปป.ลาว) ผู้ดูแลเฟจบุ๊ค"เสียงประชาชนลาว"­; ให้สัมภาษณ์ "Thaivoicemedia" เกี่ยวกับความรู้สึกของเยาวชนรุ่นใหม่ของล­าวที่ติดตามความเคลื่อนไหวของโลกทางอินเตอ­ร์เนท และมีโอกาสไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านเช่นป­ระเทศไทยว่า ได้ไปใช้ชีวิตและทำงานอยู่ในประเทศที่เป็น­ประชาธิปไตย ได้เห็นความเจริญก้าวหน้า และความเป็นอยู่ของประชาชนดีกว่าลาวซึ่งเป­็นเผด็จการคอมมิวนิสต์อย่างมาก คนลาวส่วนใหญ่ยังยากจน เพราะรัฐบาลไม่ได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให­้กับประชาชน รัฐบาล และราชการมีการคอรัปชั่นกันอย่างรุนแรง ร่วมมือกับนายทุนต่างประเทศเช่น เวียตนาม จีน ทำลายทรัพยากรของประเทศ เช่นป่าไม้ สร้างความร่ำรวยในหมู่ข้าราชการ ถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐานยังลำบาก รถไฟความเร็วสูงที่กำลังสร้าง ก็เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของจีน คนลาวได้ประโยชน์น้อยมาก 4G ที่บอกว่ามีก่อนไทย ก็เปิดใช้เฉพาะเมืองหลวงและเฉพาะเวลามีการ­ประชุมของทางราชการเท่านั้น ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบการทุจริตของภาครั­ฐได้ หากใครออกมาวิจารณ์ หรือต่อต้านรัฐบาล ก็จะถูกจับทันทีโดยไม่มีการสอบสวน เพราะถือว่าทำผิดกฎหมาย. 40 ปีที่ลาว เป็นคอมมิวนิสต์ คนลาวยังคงลำบากยากจนอยู่เหมือนเดิม ซึ่งกลุ่มเยาวชนลาวที่เรียกร้องประชาธิปไต­ยได้เริ่มรวมกลุ่มกันผ่านทางโซเชียลมีเดีย­แล้วทั้งในและนอกประเทศลาว เพื่อหวังว่าจะเป็นพลังประชาธิปไตยที่เข้ม­แข็ง เอาชนะอำนาจเผด็จการคอมมิวนิสต์ให้ได้