วันพุธ, มกราคม 13, 2559

เอานโยบายทักษิณ มาหากินต่อ!! (คั้นมาจากสมองแล้วนะ “1 ตำบล 1 SME”)


เอานโยบายนายกฯทักษิณ มาหากินต่อ!!

อ้างรัฐบาลผุดไอเดีย ปี 59 “1 ตำบล 1 SME”
ดันเกษตรอุตสาหกรรมรายย่อยให้เติบโตครบวงจร 

ขายฝันว่า
“สิ่งสำคัญที่รัฐบาลคิดคือ
การนำภาคเกษตรเข้าสู่ระบบนี้
เพราะต้องการปฏิรูปการเกษตรของประเทศ
ให้มีมูลค่าสูงขึ้น และแก้ปัญหาเดิมๆ
ที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืน
ด้วยการส่งเสริม Startup
เกษตรอุตสาหกรรมรายย่อยในท้องถิ่น

“1 ตำบล 1 SME” อย่างครบวงจร
ตั้งแต่การให้ทุน ผลิต แปรรูป
และจัดหาตลาด ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศ.
และนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
เพราะเป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปประเทศ
ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
โดยได้มอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
เป็นหัวหน้าทีม ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการให้ได้ภายในปีนี้

~~~~~~~~~

นโยบายและผลงานรัฐบาล
นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ปี 2544 – 2548

สนับสนุนผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
เป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ต่อยอด
จากหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หรือเศรษฐกิจชุมชน
คือ โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ
รัฐบาลได้เร่งให้ธนาคารของรัฐ
ปล่อยเงินกู้แก่ผู้ประกอบการ
และรัฐบาลได้ดำเนินการ

จัดตั้งธนาคาร SMWS
เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้ดีขึ้น และสม่ำเสมอ

ปี 2545 เศรษฐกิจไทยโดยรวม
เติบโตประมาณร้อยละ 5-6
ซึ่งนโยบายสร้างชุมชน
และผู้ประกอบการในท้องถิ่นเข้มแข็ง
ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศสมดุลกับการส่งออก
ซึ่งในช่วง 10 เดือน
มียอดรวม 53,375 ล้านเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.13 เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน
และมียอดเกินดุลการค้าเกือบ 4,000 ล้านบาท
ทั้งนี้สินค้าเริ่มติดตลาดผู้ส่งออกปรับแผนธุรกิจได้ดี
ลดต้นทุนและการหาตลาดใหม่ๆ ของรัฐบาล

สิ่งเหล่านี้มีผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศ
มีภูมิคุ้มกัน ต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ตาม
~~~~~~~~~~~

เอสเอ็มอี เป็นคำย่อ ของคำว่า
Small and Medium Enterprise (SME)
คำที่ใช้กันอย่างเป็นทางการ คือ

“วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกกิจการของ SME
ว่าจะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม คือ
1) มูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร
2) จำนวนการจ้างงาน
การจำแนกประเภทของ SME
โดยใช้มูลค่าชั้นสูงของสินทรัพย์ถาวร
สามารถจำแนกได้ดังนี้

1) การผลิต : วิสาหกิจขนาดกลาง
ไม่เกิน 200 ล้านบาท
วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาท

2) การค้า
2.1 ค้าส่ง : วิสาหกิจขนาดกลาง
ไม่เกิน 100 ล้านบาท
วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 ล้านบาท

2.2 ค้าปลีก : วิสาหกิจขนาดกลาง
ไม่เกิน 60 ล้านบาท
วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 30 ล้านบาท

การจำแนกประเภทของ SME
โดยใช้เกณฑ์จากจำนวนการจ้างงาน
สามารถจำแนกได้ดังนี้
1) การผลิต : วิสาหกิจขนาดกลาง
ไม่เกิน 200 คน
วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 50 คน

2) การค้า
ค้าส่ง : วิสาหกิจขนาดกลาง
ไม่เกิน 50 คน
วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 25 คน

ค้าปลีก : วิสาหกิจขนาดกลาง
ไม่เกิน 30 คน
วิสาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน 15 คน


ที่มา FB

บรรจบ ขุมทอง


ooo