วันจันทร์, กรกฎาคม 25, 2559

เชิญอ่าน สรุปร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 จาก ilaw
ตัวอย่างบัตรออกเสียงประชามติ


"เรียนทุกท่าน สองสัปดาห์สุดท้ายจะลงประชามติกันแล้ว เชื่อว่าหลายท่านและประชาชนจำนวนมากในประเทศนี้ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะลงประชามติอย่างไร ขณะที่คนอีกมากมายเหลือเกินที่ยังไม่รู้ว่าจะมีประชามติเกิดขึ้น และยังไม่รู้ว่าจะไปกาช่องไหน

แม้ว่าหลายคนจะตัดสินใจได้ก่อนอ่านร่างด้วยซ้ำ และอาจารย์กฎหมายบางท่านก็ยังไม่คิดจะเปิดอ่านมัน ในฐานะของไอลอว์ เราก็ยังเชื่อว่าสังคมควรจะต้องไปโหวตบนพื้นฐานความรู้ด้วยว่าร่างมันดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้าง เราจึงได้อดหลับอดนอน ทำสรุปร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติออกมา แยกเป็นรายประเด็น พร้อมการ์ตูน และอินโฟกราฟฟิคจำนวนมาก

ตอนนี้ยังเสร็จไม่สมบูรณ์ 100% แต่ก็ไปมากกว่า 80% แล้ว สามารถเข้าถึงได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ และขอให้ช่วยกันเผยแพร่ไปในวงกว้างเท่าที่จะทำได้ ภาพ อินโฟ เนื้อหาทั้งหมด ไม่มีลิขสิทธิ์ สามารถเอาไปเผยแพร่ ดัดแปลง หรืออะไรก็ได้ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการแจกจ่ายความรู้ความเข้าใจออกไปในสังคมครับ"
...

http://ilaw.or.th/node/4191

7 สิงหาคม 2559 จะเป็นวันออกเสียงประชามติในสองคำถามคือ

1. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ทั้งฉบับ
2. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คำถามพ่วง)

“ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”


อ่านสรุปย่อสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงประชามติได้ทีนี่

ประเด็นเพิ่มเติมของ สนช. (คำถามพ่วง)

- คำถามพ่วง: เห็นชอบให้ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้ง ร่วมกับ ส.ส.เลือกนายกฯ หรือไม่?

สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของรัฐ

- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: มีสิทธิเสรีภาพถ้ากฎหมายไม่ห้าม และไม่กระทบความมั่นคง
- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: กรธ. ไม่เขียน "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ" แต่สั่งรัฐสนับสนุนเฉพาะพุทธเถรวาท
- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: สิทธิทางสาธารณสุข เพิ่มสิทธิมารดา คำว่า "สิทธิเสมอกัน" หายไป
- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: สิทธิของผู้บริโภคและการจัดตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากรัฐอาจจะยากขึ้นไปอีก
- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: สิทธิแรงงานแบบกลับไม่ได้-ไปไม่ถึง
- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: การศึกษาไม่เป็น "สิทธิ" รัฐต้องจัดเรียนฟรี 12 ปี จากเด็กเล็กถึงม.3
- สิทธิชุมชน (รอติดตาม)

สถาบันทางการเมือง

- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: เปิดทาง "นายกฯ คนนอก" เฉพาะคนแรกหลังเลือกตั้ง
- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: รีวิว ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมของมีชัย
- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: ที่มาและอำนาจของ ส.ว. แบบไม่ได้ง้อการเลือกตั้ง
- รัฐบาล (รอติดตาม)

ศาล และกลไกตรวจสอบอำนาจรัฐ

- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: กลไกการปราบโกง “นักการเมือง”
- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: ศาลรัฐธรรมนูญกับบทบาท "คนดี" ของมีชัย
- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระกำหนดจริยธรรม ควบคุมฝ่ายการเมือง
- ที่มาองค์กรอิสระ (รอติดตาม)

การปฏิรูป

- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: "หมวดปฏิรูป" และ "ยุทธศาสตร์ชาติ" ภาพฝันที่ คสช. เร่ขาย

การปกครองส่วนท้องถิ่น

- การกระจายอำนาจ (รอติดตาม)

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญมีชัย ง่ายซะที่ไหน

บทเฉพาะกาล

- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: กรธ.ไม่ ‘ขัดใจ’ ยกให้ คสช. เลือก ส.ว. 250 คนเอง
- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: เห็นร่างรัฐธรรมนูญวันนี้ สิ้นปีหน้าได้เลือกตั้ง
- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: ถ้าร่างผ่านเท่ากับ "ตีเช็คเปล่า" ให้ กรธ.เขียนกฎหมายลูก 10 ฉบับได้ตามใจ
- สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: รัฐธรรมนูญผ่าน คสช.ยังอยู่ต่อเบื้องหน้าและเบื้องหลัง


Draft Constitution 2559.pdf