วันศุกร์, มกราคม 01, 2559

เทปบันทึกการบรรยายโรงเรียนนักข่าว TCIJ - ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ หัวข้อ "วิเคราะห์สังคมไทย : ความเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองและวัฒนธ­รรม"
https://www.youtube.com/watch?v=-0MoTuoPnbg

โรงเรียนนักข่าว TCIJ : ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

TCIJ Thai

Published on Dec 30, 2015
โรงเรียนนักข่าว TCIJ สนับสนุนโดนมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) จัดอบรมโรงเรียนนักข่าวรุ่นที่ 2 หัวข้อ "วิเคราะห์สังคมไทย : ความเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองและวัฒนธ­รรม" เป็นส่วนหนึ่งจากการอบรม บรรยายโดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์