วันพุธ, มกราคม 06, 2559

ธิดา ถาวรเศรษฐ : ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมไทย แตกต่างกับชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมในต่างประเทศอย่างไร?

การดำรงอยู่ของอำมาตยาธิปไตยไทย

ธิดา ถาวรเศรษฐ
4 มกราคม 2559

ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมไทยสถาปนาระบอบอำมาตยาธิปไตยภายใต้เสื้อคลุมประชาธิปไตยมาเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว น่าสนใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้แตกต่างกับชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมในต่างประเทศอย่างไรบ้าง
ข้อน่าสนใจคือ

1. ชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมไทยจะไม่เรียกและไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นอนุรักษ์นิยม แต่จะเรียกตัวเองว่าเป็นพวกคนดีมีคุณธรรม และถือว่าตนเป็นฝ่ายธรรมะ มีหน้าที่ปราบปรามทำลายล้างฝ่ายอธรรมที่ได้อำนาจจากประชาชน แตกต่างจากอนุรักษ์นิยมในประเทศอื่น ๆ ที่เขาจะเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยม และถ้าตั้งพรรคการเมืองก็เรียกพรรคหรือขนานนามว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมอย่างเปิดเผย ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องเสียหาย โดยไม่ต้องขนานนามตนเองว่าเป็นคนดีมีคุณธรรม และไม่ต้องอาฆาตพยาบาท ใช้ทุกกระบวนท่า ทุกวิทยายุทธในการกำจัดฝั่งที่มีแนวคิดแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นพวกเสรีนิยม สังคมนิยม หรือศาสนานิยม แต่เลือกที่จะเข้าสู่การแข่งขันในกติกาประชาธิปไตยให้ประชาชนตัดสิน

2. เป้าหมายของกลุ่มอนุรักษ์นิยมไทยคือรักษาพื้นที่อำนาจการปกครองและอิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ไว้ในฐานะชนชั้นนำและผู้นำทางความคิดจิตวิญญาณ โดยใช้ยุทธศาสตร์ป้อมค่ายทำลายล้าง ผู้นำใหม่แต่เป้าหมายของกลุ่มอนุรักษ์นิยมอารยประเทศคือ เข้าแข่งขันเพื่อให้ได้พื้นที่ในฐานะผู้นำของโลกยุคใหม่ในกติกาประชาธิปไตย โดยไม่ใช้กระบวนการรักษาพื้นที่เดิมโดยการทำสงคราม

3. กลุ่มอนุรักษ์นิยมจะบอกว่าระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นเป้าหมายคือระบอบประชาธิปไตย แต่เป็นแบบไทย ๆ โดยไม่ยอมรับความจริงว่าที่ตนเองต้องการนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่เป็นระบอบอำมาตยาธิปไตยหรือคณาธิปไตยของชนชั้นนำอนุรักษ์นิยม

ที่มา FB
อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ