วันอังคาร, ธันวาคม 06, 2559

เปิดประวัติ 10 องคมนตรี ใน รัชกาลที่ 10

เปิดประวัติ 10 องคมนตรี ใน รัชกาลที่ 10

ที่มา มติชนออนไลน์
6 ธ.ค. 59

วันนี้ (6 ธ.ค.) ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่คณะองคมนตรีได้กราบบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีและทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีแล้วนั้น

-พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

เคยดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาค 2 ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรีคนที่ 24 และดำรงตำแหน่งองคมนตรีในปัจจุบัน โดยการแต่งตั้งล่าสุดถือเป็นครั้งที่ 3 หลังจากเคยได้รับการแต่งตั้งในปี 2546 และ 2551

-นายเกษม วัฒนชัย

เคยดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2544-ปัจจุบัน

-นายพลากร สุวรรณรัฐ

เคยดำรงตำแหน่ง ผอ.ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และปัตตานี ประธานกรรมการ กฟผ.และ กฟน.และดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2544-ปัจจุบัน

-นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ

เคยดำรงตำแหน่ง ประธานสมาคมกฎหมายอาเซียน ประธานศาลอุทธรณ์และประธานศาลฎีกา กรรมการกฤษฎีกา และดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน

-นายศุภชัย ภู่งาม

เคยดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกาในปี 2547 ซึ่งเป็นผู้นำคณะผู้พิพากษาเข้ารับพระราชกระแสรับสั่งให้ตุลาการศาลยุติธรรมช่วยแก้ไขวิกฤตของบ้านเมืองในช่วงกลางปี 2548 และดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน

-นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

เคยดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกาในปี 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ และดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน

-พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 6 เคยดำรงตำแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศของไทย และอดีตรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) คนที่ 1 เคยทำงานในมูลนิธิรักษ์เมืองไทย และมูลนิธิรัฐบุรุษของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ และดำรงตำแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน

-พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12 และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนหน้า เคยดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารบก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-พลเอกธีรชัย นาควานิช

นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25 เคยดำรงตำแหน่ง ราชองครักษ์พิเศษ ตุลาการศาลทหารสูงสุด ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค กรรมการการไฟฟ้านครหลวง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการทหารบก และอดีตเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

-พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 (ตท.15) และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก่อนหน้า เคยดำรงตำแหน่ง สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, แม่ทัพภาคที่ 1, อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และอดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

ooo


ooo


ooo 
ooo