วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 22, 2559

แทบจะแน่นอนแล้วว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 จะมีการแก้ไขเนื้อหาก่อนบังคับใช้ แต่ใครจะแคร์ ? - Thanapol Eawsakul
ภาพจาก มติชน

แทบจะแน่นอนแล้วว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 จะมีการแก้ไขเนื้อหาก่อนบังคับใช้ แต่ใครจะแคร์ ?

.......................

คอลัมภ์ ลึกแต่ไม่ลับ :โดยคุณจรัญ พงษ์จีน
“มาตรา 5” ส่งเค้า “ยกเครื่องใหม่”
https://www.matichonweekly.com/column/article_18385
ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2559

ได้แพลมเรื่องการแก้ไข ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 ไว้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ว่า กรธ. กำลังปวดหัวอยู่กับเนื้อหาในมาตรา 5 ของรัฐธรรมนูญ
(เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจจะมีมาตราอื่นด้วย) ว่า

...................

จริงๆ แล้ว ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็มของ “กรธ.” มีอยู่หลายหมวดหมู่ ที่ แม่น้ำ 3 สาย อันได้แก่ “คสช.-ครม.-สนช.” ไม่ค่อยเห็นด้วย แต่ลงเรือลำเดียวกันแล้วก็น่าจะหยวนๆ อวยๆ กันตามประสาคนกันเอง

ว่ากันว่า มาตราที่มีแนวโน้มจะถูกยกเครื่องใหม่มากที่สุด จะใช้กลไกใดมาแก้ไขปรับปรุง อยู่ที่ “วิธีการ”

คือ “มาตรา 5” ที่ระบุว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้

เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ้น ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญ จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองค์กรอิสระ เพื่อวินิจฉัย”

“ในการประชุมร่วม ให้ที่ประชุมเลือกกันเองให้คนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแต่ละคราว ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งใด ให้ที่ประชุมร่วมประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งเท่าที่มีอยู่ การวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขี้ขาด”

“มาตรา 5” หมวด 1 บททั่วไป เชื่อว่าน่าจะส่องกล้อง ยกเครื่องใหม่บางส่วน

.........................

และวันนี้ มติชนกรอบบ่าย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว โดย "พลุน้ำแข็ง" (ดูภาพที่แนบบมา) ได้มายืนยันประเด็นนี้ แถมไปไกลถึงทางออกเพื่อจะแก้เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญกันเลยทีเดียวว่า

........................

...แต่ "ทราบแล้วเปลี่ยน" มีข่าวคลุกวงในแจ้ง ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงของ "ปู่มีชัย ฤชุพันธุ์" แม้จะผ่านขั้นตอนสำคัญคือ ทำประชามติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำท่าจะ "สะดุดตอ" มีบางมาตรา หลายหมวดหมู่ ไม่ลื่นฉลุย ดุจจรวดทางเรียบเข้าให้แล้ว
..."แม่น้ำ 3-4" สายกำลังปวดขมับ ไม่รู้จะหาลูกไม้ไหน มาแก้ลำให้บรรจบ พบกันครึ่งทาง "คนกันเอง" บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น โดยเฉพาะ "กรธ." ไม่ให้ชีช้ำหม่ำแห้ว
...หมากแก้ ระลอกแรก อาจต้องใช้บริการ ซุปตาร์ขาประจำ "สนช."เพื่อให้มีมติด้วยเสียงข้างมาก 2 ใน 3 ด้วยการยิงวิถีโค้งไปแก้แหที่ "รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว" ก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรง นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ผ่านประชามติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในลำดับถัดไป
...............................

ถ้าพูดตามหลักการแล้ว การที่รัฐธรรมนูญที่ผานประชามติโดยประชาชนทั้งประเทศ ถ้ามีการแก้ไขในเนื้อหาแล้วก็ควรที่จะผู้ที่ร่วมลงประชามติ รับ หรือไม่รับก็ควรที่จะคัดค้านการแก้ไข เนื้อหาใด ๆ

แต่กับรัฐธรรมนูญลายพราง ฉบับนี้ เจ้าของจริง ๆ คือ คณะรัฐประหาร เขายังไม่แคร์หรือเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลย
นับประสาอะไรกับคนโหวตโน อย่างไร ที่จะแคร์ด้วย

หรือว่างานนี้ต้องให้ "ลุงกำนัน" สุเทพ เท้อกสุบรรณ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช. ต้องลงถนนอีกครั้ง

“สุเทพ” ย้ำ รับร่าง รธน. ขวาง นักการเมืองโกง

http://www.komchadluek.com/news/politic/235825

ที่มา FB