วันอาทิตย์, ธันวาคม 25, 2559

เวทีจุฬาฯเสวนา ครั้งที่ 3 : ก้าวต่อไปของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หลัง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559
https://www.youtube.com/watch?v=arSbSiHezTU&feature=youtu.be

เวทีจุฬาฯเสวนา ครั้งที่ 3 : ก้าวต่อไปของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หลัง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559

chulauniversity

Streamed live on Dec 23, 2016

เวทีจุฬาฯเสวนา ครั้งที่ 3 : ก้าวต่อไปของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หลัง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 9.00-12.00 น. ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 3 เรื่อง “ก้าวต่อไปของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หลัง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2559” ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องนโยบายสาธารณะด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวบรวมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และการร่างประกาศกระทรวง เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระตุ้นให้สังคมมีส่วนร่วมในการติดตามและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงตามความใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2559

วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย 
ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 

คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 

คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สถาบันอิศรา 

คุณศรัทธา หุ่นพยนต์ หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย บริษัท Lazada (Thailand) 

คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล เลขานุการมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง 

ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ