วันพุธ, พฤศจิกายน 30, 2559

เตือน"รัฐไทย"อย่านอนใจ เร่งวางนโยบายป้องกัน "สงครามศาสนา"
https://www.youtube.com/watch?v=TlOKgrLUUqg&spfreload=5

เตือน"รัฐไทย"อย่านอนใจ เร่งวางนโยบายป้องกัน"สงครามศาสนา"

Published on Nov 30, 2016

นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา ให้สัมภาษณ์Thaivoicemedia กรณีการแพร่ขยายของโรคเกลียดกลัวมุสลิม ที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรง ถึงขั้นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างในประเทศพม่าเวลานี้ว่า การสร้างความขัดแย้งโดยอาศัยความเชื่อทางศาสนา จนนำไปสู่การใช้ความรุนแรง เข่นฆ่ากัน เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต เช่นศรีลังกา หรือแม้แต่การทำลายล้างเผ่าพันธุ์มุสลิมโรฮิงญาในพม่าเวลานี้ ไทยเองมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไม่แตกต่างจากศรีลังกา และพม่า อีกทั้งมีประเด็นสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นเชื้ออยู่แล้ว ดังนั้นหากรัฐบาล หรือสังคมไม่ตระหนักในปัญหานี้ ประเทศไทยก็อาจจะเกิดการทำลายล้างคนไทยด้วยกันเพราะการใช้ความเชื่อทางศาสนามาเป็นประเด็นสร้างสงคราม รัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดจนเพื่อป้องปรามปัญหานี้ และองค์กรศาสนาทั้งพุทธ และมุสลิม จะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ จริงจัง และต่อเนื่องมากขึ้นนับจากนี้ไป