วันอังคาร, พฤศจิกายน 29, 2559

ใครเป็นใครใน 27 จนท.สืบสวนสอบสวน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ภาพจาก เพจพลเมืองต่อต้าน Single Gateway


ประกาศแต่งตั้ง 27 จนท.สืบสวนสอบสวน ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์


ที่มาเรื่อง มติชนออนไลน์
26 พ.ย. 59


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ระบุว่า ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 1) เพื่อให้การปฏิบัติและการดําเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงประกาศแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ร้อยตํารวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี
2.พันตํารวจโท สันติพัฒน์ พรหมะจุล
3.พันตํารวจตรีหญิง พรรณทิพย์ เต็มเจริญ
4.นายธีรศักดิ์ มาตาเดิม
5.นายรัชพร วรอินทร์
6.นายลักษมณ์ เฉลิมชัย
7.นางสาวกีรติ บุญโชติ
8.นายจิรโรจน์ นิราศนภาภัย
9. นายปัญญา ว่องไว
10.นายมงคล มีลุน
11.นายโกวิทย์ จิตตพิทักษ์ชัย
12.พันเอก สุประดิษฐ์ เปล่งฉวี
13.พันตํารวจตรี ณัทกฤช พรหมจันทร์
14.พันตํารวจโท สุพจน์ คําวงค์ษา
15.พันตํารวจโท ปรีชา จันทร์มณี
16.พันตํารวจโท ปัถย์ภวิศ วงษ์พินิจ
17.ร้อยตํารวจเอก วโรดม กลั่นบุศย์
18.พันตํารวจโท สัณห์เพ็ชร หนูทอง
19.พันตํารวจเอก ณรงค์ แม้นเหมือน
20.พันตํารวจเอก สมพร แดงดี
21.ร้อยตํารวจเอก ศุภพิสิษฐ์ ทินบุตร
22.พันตํารวจโท ปิติณัช ประชุมสุข
23.นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
24.นายวีรภัทร ลําปาง
25.นายอานันท์ ไขลายหงษ์
26.นางนิลมณี บุญมีพิพิธ
27.นายวรชาต เรืองรุจิระ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ooo

แอบเล่นกันตอนดึกๆ

ประกาศ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แล้ว 27 ราย ...(เอามาทำอะไรกันหว่า.....ไม่ได้มาเล่นซ่อนแอบกับพวกเราแน่เลย..)

ใครเป็นใคร ไปอ่านชื่อกันดูเอง.....

(มติชนลงข่าวนี้แล้ว : http://www.matichon.co.th/news/374194)

ใครจะถูกหวย ก่อน อีกไม่กี่วันนี้ ก็ได้รู้กัน....
งานนี้ หากไม่สู้ ก็ต้องก้มหน้าอยู่อย่างทาส ไปอีกนาน.....

#NoSingleGateway
#OpSingleGateway

หมายเหตุ:

1. แต่งตั้งกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ แต่ประกาศในราชกิจจาฯ เมื่อกี้นี้เอง.....

2. “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

3. อำนาจของพนักงานที่แต่งตั้งขึ้น เป็นไปตาม

มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เฉพาะที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดและหาตัวผู้กระทำความผิด

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

(๔) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่

(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นให้ด้วยก็ได้

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

และ

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอำนาจรับคำร้องทุกข์หรือรับคำกล่าวโทษ และมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

ในการจับ ควบคุม ค้น การทำสำนวนสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่เป็นอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป


พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall

ooo

สมมุตินะ
1. เรามีบัญชีอีเมล แต่ไม่ค่อยได้เข้าใช้งาน
2. ใครส่งฟอร์เวิร์ดเมล เข้ามาในอีเมลของเรา
3. ฟอร์เวิร์ดเมล ดังกล่าว ผิดกฎหมาย
4. เจ้าหน้าที่เสือกมาพบเข้า
5. เราถูกดำเนินคดี เพราะครอบครองข้อมูลแล้วไม่ลบ
6. เราติดคุกโดยไม่ได้ทำเชี้ยอะไรเลย

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

หมายเหตุ : ถ้ากฎหมายเฮงซวยนี้ผ่าน สนช.แล้ว ต่อไปการกลั่นแกล้งแบบนี้ คงเกิดขึ้นง่ายๆเลย คราวนี้ได้กิน พิซซ่่ากัน ทั้งเมืองแน่ๆเลย.......(ผิดทั้ง กม. Single Gateway ผิดทั้ง กม.112)

มีเพื่อนๆฝากบอกมาด้วยว่า ฝ่ายทเหี้ยก็จงพึงระวัง อาจจะโดนวาง Pizza bomb หรือ Pizza trap เองนะจ๊ะซิบอกให้ เพราะแค่ส่งเมล์ไป แล้วแฮกคอมฯทะเหี้ย ไม่ยากนะจ๊ะ ....

พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall