วันพุธ, พฤศจิกายน 16, 2559

เจริญฮวบๆเลย... คลังเผยต้นปีงบ’60 เงินคงคลังลดฮวบเหลือ 2.35 แสนล้าน หายไปเกือบครึ่งเมื่อเทียบก.ย.

คลังเผยต้นปีงบ’60 เงินคงคลังลดฮวบเหลือ 2.35 แสนล้าน หายไปเกือบครึ่งเมื่อเทียบก.ย.


ที่มา มติชนออนไลน์
16 พ.ย. 59


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 154,465 ล้านบาท ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวน 435,355 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 52,714 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559 มีจำนวน 235,805 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 ที่มีจํานวน 441,300 ล้านบาท

ทั้งนี้ในเดือนตุลาคม 2559 รัฐบาลขาดดุลเงินสด 258,209 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณ 280,890 ล้านบาท และเป็นการเกินดุลเงินนอกงบประมาณ 22,681 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย รัฐบาลมีรายได้นําส่งคลัง 154,465 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีผ่านมา 1,874 ล้านบาท (คิดเป็น 1.2%) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการจัดเก็บอากรขาเข้าต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว

นอกจากนี้รัฐบาลมีการเบิกจ่ายงบประมาณ 435,355 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีผ่านมา 61,154 ล้านบาท (คิดเป็น 16.3%) โดยมีการเบิกรายจ่ายปีปัจจุบัน 422,383 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว ร้อยละ 17.5% ซึ่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สําคัญในเดือนนี้ ได้แก่ เงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 62,586 ล้านบาท รายจ่ายอื่นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 54,076 ล้านบาท และเงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 45,451 ล้านบาท

นายกฤษฎา กล่าวว่า ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด จากรายได้นําส่งคลังและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลข้าต้น ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณในเดือนตุลาคม 2559 ขาดดุล 280,890 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่เกินดุล 22,681 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากรายจ่ายเหลื่อมไปเดือนพฤศจิกายน สุทธิ จำนวน 18,812 ล้านบาท และเงินฝากโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน 4,700 ล้านบาท ทําให้รัฐบาลขาดดุลเงินสด 258,209 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 52,714 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด (หลังกู้ชดเชยการขาดดุล) ขาดดุลเท่ากับ 205,495 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 235,805 ล้านบาท