วันอาทิตย์, ธันวาคม 11, 2559

คลิป ถ่ายทอดสด เวที “ออกตามหาประชาธิปไตยในยุคดึกดำบรรพ์” (Finding democracy in a jurassic world)https://www.facebook.com/iLawClub/videos/10157841148445551/

ถ่ายทอดสด เวที “ออกตามหาประชาธิปไตยในยุคดึกดำบรรพ์” (Finding democracy in a jurassic world)

ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ตึกใหม่ ชั้น 13

โดยมีคณะนักวิชาการชุด Back to the Future มาร่วมค้นหาไปด้วย อย่างเช่น

- รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- อาจารย์ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
นักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

- ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รศ.ยุทธพร อิสรชัย
อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ที่มา FB