วันพุธ, ธันวาคม 07, 2559

อ.เกษียร เตชะพีระ ชวนอ่าน 2 บทความวิชาการประกอบการทำความเข้าใจองคมนตรีชุดใหม่


ที่มา FB

Kasian Tejapira

แนะนำบทความวิชาการประกอบการทำความเข้าใจองคมนตรีชุดใหม่

%%%%%%%%%%%%%%
องคมนตรีทั้ง ๑๐ ท่านในรัชกาลปัจจุบัน หากรวมประธานด้วย ก็จะพบสัดส่วนองค์ประกอบภูมิหลังทางวิชาชีพเป็น
นายทหาร: ๖ นาย
ตุลาการ: ๓ นาย
ข้าราชการพลเรือน: ๒ นาย
ตำอธิบายทางวิชาการของเรื่องดังกล่าวอาจพบได้ในบทความ ๒ บทของ Eugénie Mérieau & Paul Chambers กับ Napisa Waitoolkiat ใน วารสาร Journal of Contemporary Asia, Volume 46, 2016 - Issue 3 ดังนี้

Thailand’s Deep State, Royal Power and the Constitutional Court (1997–2015)

ABSTRACT

This article challenges the network monarchy approach and advocates for the use of the concept of Deep State. The Deep State also has the monarchy as its keystone, but is far more institutionalised than the network monarchy accounts for. The institutionalised character of the anti-democratic alliance is best demonstrated by the recent use of courts to hamper the rise of electoral politics in a process called judicialisation of politics. This article uses exclusive material from the minutes of the 1997 and 2007 constitution-drafting assemblies to substantiate the claim that the Deep State used royalists’ attempts to make the Constitutional Court a surrogate king for purposes of its own self-interested hegemonic preservation.

.....

The Resilience of Monarchised Military in Thailand

ABSTRACT

This paper argues that conventional notions of Thailand’s military must be re-examined because they misrepresent the military’s role in politics. Instead of examining its material interests, one must also scrutinise the power and legitimacy of Thailand’s armed forces in terms of its connection to monarchy over time. The relationship between monarchy and military represents a “parallel state”, whereas the ideology, rituals and processes within this relationship result in what can be termed a “monarchised military.” The purpose of this nexus is to sustain a palace-centred order from which the military obtains legitimacy. From 1991 until 2014, the monarchised military mostly operated behind a defective democracy, although it occasionally carried out coups to re-assert the palace’s authority. Its more recent political intrusions have enhanced the military’s power on Thailand’s political stage. Civilian prime ministers have unsuccessfully sought to reign in the military, but to no avail owing to the armed forces’ close association with monarchy.