วันอังคาร, ธันวาคม 16, 2557

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการเสรีไทฯ บุก CICC กดดันนานาชาติปกป้องสิทธิมนุษยชนในไทย


https://www.youtube.com/watch?v=6u4hFjHocyU&feature=youtu.be

คลิป Thai Voice Media

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการองค์การเสรีไทเพื่อสิทธิมนุษยชนแ­ละประชาธิปไตย ร่วมประชุม เครือข่าย เอ็นจีโอ ของ Coalition for the International Criminal Court (CICC) ณ ตึกสหประชาชาติ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เรียกร้องให้นานาชาติสนใจปัญหาการละเมิดสิ­ทธิมนุษยชนในประเทศไทย พร้อมทั้ง รณรงค์คนไทยทั่วโลกร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับ­ประชาชน แข่งกับ รัฐบาลเผด็จการทหารในประเทศไทย

CICC เป็นองค์กรภาคประชาสังคม กว่า 2,500 องค์กรในกว่า 150 ประเทศ มีวัตถุประสงค์รณรงค์นานาประเทศให้ลงสัตยาบรรณรับรองศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) และสร้างความร่วมมืออันดีของประเทศเหล่านั้นต่อ ICC ตลอดจนเฝ้าดูศาลอาญาฯ เพื่อความแน่ใจว่า ศาลมีความบริสุทธิ์ อิสระ และเป็นธรรม