วันอังคาร, ธันวาคม 16, 2557

อ้าว...ตบมือเก้อ

ภาพจาก Transparency International
"เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงดัชนีการทุจริต (Corruption Perception Index หรือ CPI) ขององค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International หรือ TI) ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ในปี 2557 นี้ดัชนีความโปร่งใสของไทยดีขึ้นจาก 3.5 เต็ม 10 เป็น 3.7 (www.transparency.org/cpi2014/results)

แสดงว่าประเทศไทยมีระดับความโปร่งใสดีขึ้น

อย่างไรก็ตามดัชนีการทุจริตขององค์กรความโปร่งใสนานาชาตินี้ เป็นดัชนีที่ใช้ข้อมูลในรอบไม่เกิน 24 เดือนล่าสุด (http://goo.gl/cmikmI) ซึ่งคาดว่าอย่างเร็วก็ใช้ข้อมูลของกลางปี 2557 หรือปลายปี 2556

ดังนั้นการที่ความโปร่งใสของไทยกระเตื้องขึ้นจึงอาจถือได้ว่าเป็นผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในช่วงที่ผ่านมา 

ส่วนผลงานความโปร่งใสของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คงจะปรากฏให้เห็นในการแสดงดัชนีความโปร่งใสที่จะเผยแพร่ในปลายปี 2558 หรืออีก 1 ปีข้างหน้า"

เก็บมาจากข้อเขียนของ ดร.โสภณ พรโชคชัย เรื่อง ดัชนีความโปร่งใส: ยิ่งจน ยิ่งโกง AREA (www.area.co.th)

Source: FB 


Chad Sripanich