วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 27, 2557

ฟังกันชัดชัด ทำไมต้องยกเลิกอัยการศึก และคำสั่งที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในขณะที่สังคมกำลังเดินหน้าสู่การปฏิรูป + สาระ+ภาพ : รวมเสรีภาพที่ต้องถูก คสช. ปรับทัศนคติ ในรอบ 6 เดือน

ถามตอบม.เที่ยงคืน : ทำไมต้องยกเลิกอัยการศึก สมชาย ปรีชาศิลปกุล
https://www.youtube.com/watch?list=UUbsDgrLvF5J5bkpVtyNh4Zg&v=svZFrRW--V0


มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน แถลงการณ์ "ร่วมกันหยุดยั้งการคุกคามเสรีภาพประชาชน" https://www.youtube.com/watch?list=UUbsDgrLvF5J5bkpVtyNh4Zg&v=4BsrpmMLwdc

ที่มา สำนักข่าวประชาธรรม
...


แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
เรื่อง ร่วมกันหยุดยั้งการคุกคามเสรีภาพประชาชน

เนื่องด้วยในห้วงเวลาปัจจุบันได้มีการใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกและคำสั่งของคณะ คสช. รวมทั้งอำนาจของกลไกรัฐในการคุกคามประชาชนที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยมีการคุกคามอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาการผลักดันผู้คนออกจากพื้นที่ป่า การรณรงค์ให้มีการออกกฎหมายที่ดิน การแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์เพื่อคัดค้านการรัฐประหาร การจัดรายการทางโทรทัศน์เพื่อแสดงความเห็นต่อนโยบายของรัฐบาล การประชุมทางวิชาการเพื่อถกเถียงเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมและการปฏิรูปประเทศ ฯลฯ

การแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตและด้วยเจตนาดีต่อประเทศชาติและสังคมไทยดังกล่าวข้างต้นนี้ต้องเผชิญกับมาตรการต่างๆ นับตั้งแต่การขอความร่วมมือ การควบคุมตัว การเรียกตัวไปเพื่อปรับทัศนคติ และการดำเนินการด้วยกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้วาทกรรมใดก็ตามล้วนแต่คุกคามและบ่อนทำลายสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสังคมอย่างรุนแรงทั้งสิ้น

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ เพราะภารกิจด้านต่างๆ ขององค์กรของรัฐที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินนโยบายของรัฐบาล การเสนอและพิจารณาร่างกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตลอดจนการพิจารณาแนวทางในการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างกว้างขวาง ทั้งผลในด้านลบและด้านบวกต่อประชาชนในหลากหลายมิติ และยังมีผลผูกพันต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ดังนั้น จึงเป็นความชอบธรรมของประชาชนแต่ละกลุ่มในการแสดงความคิดเห็น เพื่อสะท้อนให้ผู้กุมอำนาจรัฐในองค์กรต่างๆ ตระหนักถึงความต้องการและผลกระทบที่ประชาชนแต่ละกลุ่มจะได้รับ รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยรวมและต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การแสดงความเห็นหรือการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านหรือผลักดันให้กฎหมายหรือนโยบายหรือโครงการต่างๆ ดำเนินไปในทิศทางที่ตนเองปรารถนาจึงนับเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน อันจะนำไปสู่การถกเถียงแลกเปลี่ยนทั้งข้อมูลและความคิดเห็นที่จะช่วยให้การตัดสินใจของคณะบุคคลในองค์กรต่างๆ ของรัฐทุกองค์กรเป็นไปอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

ความพยายามในการคุกคามเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ด้วยการอ้างเหตุผลว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือการขอให้ทุกฝ่ายรอคอยให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเสียก่อนนั้น นอกจากจะไม่เอื้อให้เกิดความเข้าใจที่รอบด้านและการตัดสินใจที่รอบคอบต่อประเด็นต่างๆ แล้ว ยังอาจกลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งในอนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคณะรัฐประหารและองค์กรที่คณะรัฐประหารจัดตั้งขึ้นได้พ้นจากอำนาจไปแล้ว เพราะการจับกุมหรือควบคุมตัวเป็นการยุติการเคลื่อนไหวของฝ่ายที่เห็นต่างได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น และจะไม่สามารถสร้างความเห็นพ้องต่อการดำเนินการใดๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและถกเถียงกันด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริง ย่อมจะบังเกิดผลดีทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ต่างจากการปิดกั้นเสรีภาพด้วยกฎอัยการศึกและคำสั่งของ คสช. ที่เป็นการกดทับความเห็นต่างเอาไว้ และจะสร้างแรงกดดันจนกลายเป็นระเบิดเวลาที่นำไปสู่ความขัดแย้งหรือความเสียหายร้ายแรงในอนาคต

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจึงขอเรียกร้องต่อสังคม ให้ทุกกลุ่มทุกองค์กรในภาคสังคมร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันกดดันเพื่อให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกและคำสั่งของ คสช. ที่ปิดกั้นและคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน และขอยืนยันว่าการร่วมกันปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกฝ่าย ไม่ว่าจะมีความเห็นตรงกันหรือแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม จะเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งสำหรับการนำสังคมไทยให้เดินไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยที่เอื้ออำนวยให้รัฐและสังคมไทยสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างสันติและเป็นธรรม


มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
24 พฤศจิกายน 2557
ooo

สาระ+ภาพ : รวมเสรีภาพที่ต้องถูก คสช. ปรับทัศนคติ ในรอบ 6 เดือน


Wed, 2014-11-26 15:53
ที่มา ประชาไท

ผ่านมาแล้วครึ่งปีของการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ท่ามกลางประชาชนที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยบรรดาประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารครั้งนี้มีในส่วนที่ออกมาแสดงออกในรูปแบบต่างๆ และถูกเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ทั้งในและนอกเครื่องแบบเข้าตักเตือน สั่งระงับ ควบคุมตัว และนำตัวเข้าสู่การสอบสวน ปรับทัศนคติ ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกมาด้วยเงื่อนไขการห้ามเคลื่อนไหว การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และบางส่วนถูกดำเนินคดีต่อ เช่น ข้อหาขัดคำสั่ง คสช. คดีความมั่นคง เป็นต้น โดยประชาไทได้ประมวลปรากฏการณ์การใช่เสรีภาพการแสดงออกของประชาชนในช่วงเวลานี้เฉพาะที่ปรากฏอยู่ตามหน้าสื่อต่างๆไว้ เป็นอินโฟกราฟฟิคดังนี้

เอกสารอ้างอิง :
- คนที่ไปช่วยคนที่โดนจับ (humanrights.asia, 23 มิ.ย. 57)
- ชูกระดาษ A4 พร้อมข้อความ (ประชาไทออนไลน์, 24 พ.ค. 57)
- รวมตัวต่อต้ารัฐประหารที่ร้านแม็คโดนัลด์ (มติชนออนไลน์, 25 พ.ค. 57)
- ตะโกนว่า "ผมอายคับ ประเทศไทย ผมอาย ผมประชาชนธรรมดา ผมอายคับ ผมอายคับประเทศไทยมีรัฐประหารอีกแล้วคับ", (patrolnews.net, 25 พ.ค. 57)
- น.ศ. ม.มหาสารคาม ชูป้าย “ไม่เอารัฐประหาร”, “ไม่เอารัฐบาลโจร”, “ต่อต้านรัฐประหารทุกรูปแบบ” (ประชาไทออนไลน์, 25 พ.ค.57)
- ชูป้าย "ชูป้ายไม่ใช่อาชญากร" "ปล่อยลูกพ่อขุน" และป้ายไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร (ประชาไทออนไลน์, 25 มิ.ย. 57)
- ซื้อเสื้อ 'Peace Please' (ประชาไทออนไลน์, 29 พ.ค. 57)
- สวมหน้ากาก "People" (ประชาไทออนไลน์, 1 มิ.ย. 57)
- ทำท่า ปิดหน้า ปิดตา หรือปิดปาก (ประชาไทออนไลน์, 8 มิ.ย. 57)
- ใส่เสื้อ "Respect My Vote" (ประชาไทออนไลน์, 22 มิ.ย. 57)
- ชูสามนิ้วเลียนแบบหนัง (ประชาไทออนไลน์, 6 มิ.ย. 57)
- อ่านหนังสือ "1984" เปิดเพลงชาติฝรั่งเศส และกินแซนด์วิช (เฟซบุ๊กแฟนเพจ ‘Fahroong Srikhao ฟ้ารุ่ง ศรีขาว’, 22 มิ.ย. 57)
- อ่านกวี วางดอกไม้ เป่าลูกโป่ง แสดงนัยยะการเมืองในงานรำลึก 24 มิ.ย. (ประชาไทออนไลน์, 24 มิ.ย. 57)
- คิดจัดฉายหนัง "1984" (ประชาไทออนไลน์, 25 มิ.ย. 57)
- กินแซนด์วิชนอกร้าน (ประชาไทออนไลน์, 27 มิ.ย. 57)
- ใส่เสื้อแดงขายปลาหมึกทอด (ประชาไทออนไลน์, 29 มิ.ย. 57)
- ประท้วงเดี่ยวหน้าสถานฑูตอเมริกา (ประชาไทออนไลน์, 29 มิ.ย. 57)
- เดินรณรงค์เรียกร้องปฏิรูปพลังงาน (ประชาไทออนไลน์, 24 ส.ค.57, 19 ส.ค.57)
- กลุ่มญาติเหยื่อสลายชุมนุม พ.ค.53 โปรยใบปลิวทวงความเป็นธรรม หลังศาลอาญาโอนคดีให้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (ประชาไทออนไลน์, 31 ส.ค.57)
- ศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนขอความร่วมมือให้ยกเลิกการจัดงานแถลงข่าวและเสวนา ‘ความยุติธรรมที่ปิดปรับปรุง’ ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) (ประชาไทออนไลน์, 2 ก.ย.57)
- จัดเสวนา ‘ห้องเรียนประชาธิปไตยบทที่ 2 การล่มสลายของเผด็จการในต่างประเทศ’ ที่ มธ. (ประชาไทออนไลน์, 18 ก.ย.57)
- วิ่งแก้บนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันครบรอบ 8 ปี รัฐประหาร 19 ก.ย.(ประชาไทออนไลน์, 19 ก.ย.57)
- จัดงานเวทีเสวนาทางวิชาการ ประเด็น พ.ร.บ จัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ หรือไม่ (ประชาไทออนไลน์, 23 ก.ย.57)
- ติดป้ายผ้ารำลึก ‘นวมทอง ไพรวัลย์’ (ประชาไทออนไลน์, 19 ก.ย.57)
- กรณีปัญหาข้อพิพาทที่ดิน ส.ป.ก.ชุมชนคลองไทรพัฒนา จ.สุราษฎร์ธานี(ประชาไทออนไลน์, 14 ต.ค.57)
- โพสต์เฟซ เล่าเรื่อง “เก็บตกงานพบปะ สนทนา กับนักเขียน ประจักษ์ ก้องกีรติ” (ประชาไทออนไลน์, 19 ต.ค.57)
- ขายเสื้อ "คุณซาบซึ้ง" ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ (ประชาไทออนไลน์, 19 ต.ค.57)
- นักเรียนถือป้ายต้านค่านิยม 12 ประการ(ประชาไทออนไลน์, 22 ต.ค.57)
- สงสัยว่าจะเป็นผู้ปลุกระดมคนไปชุมนุมคัดค้านการอนุญาตสัมปทานบ่อขุดเจาะปิโตรเลียมรอบที่ 21(ประชาไทออนไลน์, 22 ต.ค. 57)
- คนงานรวมตัวรอฟังผลการเจรจาระหว่างสหภาพแรงานกับนายจ้าง(ประชาไทออนไลน์, 29 ต.ค.57)
- จัดประชุมเรื่อง “สิทธิชุมชนกับรัฐธรรมนูญ” (ประชาไทออนไลน์, 5 พ.ย.57)
- "เดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย" (ประชาไทออนไลน์, 9 พ.ย.57)
- จัด รายการ "เสียงประชาชนต้องฟังก่อนปฎิรูป" ทางไทยพีบีเอส(ประชาไทออนไลน์, 11 พ.ย.57)
- ทนายความจากศูนย์ข้อมูลชุมชนซึ่งเป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จัดเวทีจัดประชุมเพื่อให้ความรู้และชี้แจงเกี่ยวชาวบ้านกับคดีไชยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮง(ประชาไทออนไลน์, 11 -12 พ.ย.57)
- จัด "ทอล์คโชว์-คอนสิร์ต ผืนดินเรา ที่ดินใคร" (15 พ.ย.57)
- ร่วมลงชื่อ "ไม่ปฏิรูปใต้ท๊อปบูท คสช."(ประชาไทออนไลน์, 15 พ.ย.57)
- รวมตัวคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ เพ้นท์ตัวเป็นลายเสือโคร่ง ชูป้ายข้อความ พร้อมตะโกนคำขวัญ "ขอทางเลือก จัดการน้ำ ไม่เอาเขื่อนแม่วงก์" (ประชาไทออนไลน์, 18 พ.ย.57)
- นักศึกษากลุ่มดาวดิน 5 คนชูสามนิ้ว สวมเสื้อ ‘ไม่เอารัฐประหาร’ ต่อหน้า พล.อ. ประยุทธ์ (ประชาไทออนไลน์, 19 พ.ย.57)
- นั่งกินลาบ 'ชิมไปบ่นไป' ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ให้กำลังใจกลุ่มดาวดิน (ประชาไทออนไลน์, 19 พ.ย.57)
- โพสต์เฟซบุ๊ก ว่าเจ้าหน้าที่ทหารขอให้ปิดเฟซบุ๊ก เนื่องจากมีเนื้อหาที่สร้างความไม่สบายใจให้กับผู้ใหญ่(ประชาไทออนไลน์, 20 พ.ย.57)
- จัดเสวนา "ที่ดิน เหลื่อมล้ำ ภาษี: ก้าวที่ต้องร่วมเลือก" ที่ห้องสมุดศิลปะรีดดิ้งรูม(ประชาไทออนไลน์, 20 พ.ย.57)
- ชู 3 นิ้วก่อนเข้าดูหนัง The Hanger Games (ประชาไทออนไลน์, 20 พ.ย.57)
- โพสต์ภาพชูป้าย “ยกเลิกกฎอัยการศึก” และ “ไม่เอา คสช.” บนดอยหลวงเชียงดาว ลงในเฟซบุ๊ก(ประชาไทออนไลน์, 20 พ.ย.57)
- ชูสามนิ้วที่ประตูท่าแพ(ประชาไทออนไลน์, 21 พ.ย.57)
- จัด เสวนาวิชาการ "สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนไทยในยุคป-ะช-ธิ-ไ-ย" ที่ ม.บูรพา(21 พ.ย.57)
- ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย ชู 3 นิ้วกลางทุ่งนาให้กำลังใจกลุ่มดาวดิน(ประชาไทออนไลน์, 23 พ.ย. 57)
- นักศึกษา โปรยใบปลิว 'คิดถึงสมเจียม' (ประชาไทออนไลน์, 24 พ.ย.57)

เป็นต้น